Vrtičkarstvo v Ljubljani.

Authors: Brigita Jamnik, Aleš Smrekar, Borut Vrščaj
Year: 2009


Garden-plot areas spontaneously developed and were distributed across the entire flat area of Ljubljana. Due to a new, more urban lifestyle and a policy change by the city authorities, the area of garden plots fell considerably at the end of the twentieth and the beginning of the twenty-first centuries. The most recent analysis of plot gardening in the City of Ljubljana, which surveyed 302 plot gardeners, showed that the overall infrastructure available in garden-plot areas is relatively poor. This activity is mainly practiced by older and lower-income people, most of whom live in apartment buildings. Due to pesticide residues and heavy metals in the soil and produce, as well as groundwater contamination, plot gardening poses a threat to public health and the environment. The 2008 Draft Ljubljana Zoning Implementation Plan foresees a reduction in the total area of plot-gardening areas by nearly half; however, even the planned community garden plots include some that do not meet the minimum location standards. Some garden-plot areas are problematic primarily because they are located close to major traffic routes. In the future, plot gardeners will have to be more systematically informed and educated about proper and safe use of fertilizers and pesticides.Table of content

Predgovori

1 Uvod

1.1 Cilji raziskave

1.2 Terminološka pojasnila

1.3 Glavne značilnosti preučevanega območja

2 Zakonodaja

3 Metode dela

3.1 Anketiranje

3.2 Vzorčna mesta, vzorčenje ter analitika tal in rastlin

3.3 Vzorčna mesta, vzorčenje ter analitika podzemne vode

3.4 Merila za določanje primernosti vrtičkarskih območij

4 Vrtičkarstvo v urbanem okolju

4.1 Vplivi urbanega okolja na vrtičkarstvo

4.2 Onesnaževala vrtičkov v urbanem okolju

4.3 Vplivi vrtičkarstva na okolje

5 Vrtički

5.1 Vrtičkarstvo skozi čas

5.2 Območja vrtičkov

5.3 Lokacije vrtičkov

5.4 Lastniški odnosi

5.5 Zemljiška raba na vrtičkih

5.6 Urejenost vrtičkov

6 Tla vrtičkov

6.1 Rodovitnost in vsebnost hranil v obdelovalnem sloju tal vrtičkov

7 Podzemna voda

7.1 Splošno o kakovosti podzemne vode na ljubljanskem polju

7.2 Raven podzemne vode

7.3 Analiza kakovosti podzemne vode

7.4 Ugotovitve po vrtičkarskih območjih glede na ljubljanske vodarne

8 Vrtičkarji

8.1 Bivanjske razmere in pot na vrtiček

8.2 Demogeografska analiza

8.3 Motivacijski dejavniki

8.4 Vrtičkarstvo kot način preživljanja prostega časa

8.5 Medčloveški odnosi

8.6 Zadovoljnost z razmerami za vrtičkarstvo

9 Znanja, ozaveščenost in odnos vrtičkarjev do okolja

9.1 Splošen odnos vrtičkarjev do okolja in njihovo zaznavanje okoljskih problemov

9.2 Opredelitev poglavitnih onesnaževalcev okolja

9.3 Potreba po izobraževanju o problematiki varovanja okolja

9.4 Načelna podpora ohranjanju okolja

9.5 Vrtičkarstvo in varstvo okolja

9.6 Znanja o uporabi, uničenju ostankov ter hranjenju fitofarmacevtskih sredstev

10 Obdelovanje vrtičkov

10.1 Gnojenje

10.2 Raba fitofarmacevtskih sredstev

10.3 Raba vode

11 Pridelki

11.1 Vrsta in količina pridelane zelenjave

11.2 Kakovost pridelane zelenjave

11.3 Primerjava kakovosti pridelkov z vrtičkov s pridelki iz trgovin

12 Vpliv vrtičkarstva na kakovost tal in podzemne vode

12.1 Vplivi na tla

12.2 Primernost trenutnih območij vrtičkov glede na tla

12.3 Vplivi na podzemno vodo

12.4 Primernost trenutnih lokacij vrtičkov glede na podzemne vode

13 Primeri vrtičkarstva iz tujine

13.1 Problematika vrtičkarstva v New Yorku

13.2 Organiziranost vrtičkarstva v Nemčiji in Avstriji

13.3 Organiziranost vrtičkarstva na Nizozemskem

13.4 Primerjava glavnih značilnosti ljubljanskih območij vrtičkov in opazovanih območij vrtičkov v tujini

14 Primernost načrtovanih lokacij vrtičkov

14.1 Pogledi vrtičkarjev na prihodnost

14.2 Dejavniki, pomembni za načrtovanje lokacij vrtičkov

14.3 Ocena primernosti lokacij vrtičkarskih območij, opredeljenih v osnutku izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana

14.4 Lastniška sestava vrtičkarskih območij v osnutku izvedbenega prostorskega načrta

15 Poudarki in zaključki

16 Terminološki slovarček

16.1 Razlaga izbranih strokovnih izrazov

16.2 Nekaj izrazov v tujih jezikih

17 Seznam virov in literature

18 Seznam slik

19 Seznam preglednic
price


Keywords
environmental aspect
environment pollution
gardeners
gardening
geography
groundwater
groundwaters
horticulture
Ljubljana
pedology
research
soil
spatial planning
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR