Skip to main content
Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu


Author: Franci Petek
Year: 2005


The study deals with changes in land use in the 19th and 20th centuries in Slovenia's alpine region. The aim of the research was not only to study the changes in land use but also to determine the relationship between changes in land use and relief elements and their connection with sociogeographical factors and their development.
Land use is a dynamic element of the landscape that is studied with the help of various resources. Special attention was given to determining the accuracy of the sources used to enable a correct interpretation of the results. Because of the uniform and only slightly changed methodology of collecting data employed since the first established stable (Franciscan) cadastre in the first half of the 19th century, it was confirmed that the data on land use from the land register is a very suitable source, primarily for establishing changes in land use over longer periods and for larger spatial units (mezzo-regions, regions), in spite of its otherwise lagging behind the actual situation.Table of content

1 UVOD

2 OMEJITEV SLOVENSKIH ALP V LUČI RABE TAL

2.1 Viri in literatura za omejitev obravnavanega območja

2.2 Razdelitev alpskega sveta na mezoregije

3 VIRI ZA PREUČEVANJE RABE IN SPREMEMB RABE TAL

3.1 Zemljiški kataster

3.2 Drugi pisni viri

3.3 Drugi slikovni viri

3.4 Karta dejanske rabe tal

3.5 Usklajevanje zemljiških kategorij karte dejanske rabe tal in zemljiškega katastra

4 POVRŠJE

4.1 Nadmorske višine

4.2 Nakloni površja

4.3 Ekspozicije površja

4.4 Kamnine in prsti

4.5 Reliefne enote

4.6 Povezanost prvin površja

5 IZBRANI DRUŽBENOGEOGRAFSKI DEJAVNIKI

5.1 Razvoj kmetijstva

5.2 Razvoj industrije

5.3 Razvoj prometa

5.4 Gibanje števila prebivalcev

5.5 Oblike poselitve

5.6 Povezanost družbenogeografskih dejavnikov

6 ZNAČILNOSTI PROSTORSKE RAZPOREDITVE RABE IN SPREMEMB RABE TAL MED LETOMA 1827 IN 2000

6.1 Raba tal leta 1827

6.2 Raba tal leta 1900

6.3 Raba tal leta 1953

6.4 Raba tal leta 1979

6.5 Raba tal leta 1999

6.6 Raba tal leta 2000 – dejanska raba tal

6.7 Določevanje procesov sprememb rabe tal

6.8 Sinteza: tipizacija katastrskih občin na podlagi rabe in sprememb rabe tal, družbenih dejavnikov ter prvin površja

7. SKLEPI IN GLAVNE UGOTOVITVE

7.1 Splošne ugotovitve

7.2 Viri za preučevanje rabe tal

7.3 Značilnosti rabe tal in sprememb rabe tal

7.4 Raba in spremembe rabe tal v povezavi s površjem

7.5 Raba in spremembe rabe tal v povezavi z družbenogeografskimi dejavniki

7.6 Komentar

8. SEZNAM VIROV IN LITERATURE

9 SEZNAM SLIK

10 SEZNAM PREGLEDNIC
price


Keywords
agrarian geography
Alpine landscapes
land use
land use changes
rural areas
rural geography
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR