Title:
Slovenski eksonimi
Authors:
Other authors:
chapter on linguistic corpus analysis Simon Krek
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Znanstvena monografija je prispevek k nadaljnjemu poenotenju rabe slovenskih eksonimov, podomačenih geografskih imen v slovenščini. Z njo smo pripravili gradivo za njihovo standardizacijo, obenem pa poskrbeli, da ta pomemben segment slovenskega jezika ne bo utonil v pozabo. Monografija je sestavljena iz treh delov. V prvem delu so teoretsko-metodološka razmišljanja o eksonimih, s poudarkom na razlagi temeljnih pojmov, rabi eksonimov, njihovem zajemu in izboru za zasnovo zbirke eksonimov ter predstavitev analize pogostnosti njihovega pojavljanja. Zaključita ga poglavji, ki sta nekakšna vezna člena k preostalima deloma monografije. V prvem od njiju so podrobneje predstavljene rubrike preglednice. Preglednico s seznamom najpogosteje uporabljenih eksonimov (okrog 3000), ki sestavlja drugi del knjige, dopolnjuje krajša preglednica s seznamom dobrih 350 najbolj uveljavljenih alternativnih eksonimov. V tretjem delu so barvni zemljevidi z vrisanimi eksonimi iz preglednice drugega dela, razporejeni po delih sveta in segmentirani glede na pomenski tip eksonimov.

This volume (‘A List of Slovenian Exonyms’) is a contribution to fostering greater consistency in the use of Slovenian exonyms, or geographical names adapted to Slovenian. It provides material for their standardization and at the same time ensures that this important aspect of Slovenian will not to sink into oblivion. The volume has three parts. Part one contains theoretical and methodological reflections on exonyms, with an emphasis on explaining basic concepts, the use of exonyms, gathering and selecting them to design a collection of exonyms, and presentation of an analysis of their frequency. It concludes with two chapters that serve as links to the other two parts of the volume. The first presents the format of the table in detail. This table, with a list of the most frequently used exonyms (3,818), comprises the second part of the book and is supplemented by a table with a list of over 350 of the most established alternative exonyms. The third part of the volume contains color maps containing exonyms from the table in part two, arranged by part of the world and divided according to semantic type of exonym.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-412-6

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 244 pages

Price

20,00 EUR (Regular)
15,00 EUR (Club)