Title:
Razvoj in učinki turizma v Rogaški Slatini
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

V prvem delu monografije avtor predstavlja poglavitne faze razvoja zdravilišča in značilnosti turističnega prometa v Rogaški Slatini, pri čemer poudarja odvisnost od turističnega povpraševanja in ponudbe, pa tudi od spreminjajočih se gospodarskih, družbenih in političnih razmer. Posebej izpostavlja postopno izgubljanje vodilne vloge Rogaške Slatine med slovenskimi zdravilišči. V drugem delu je predstavljen demografski, gospodarski in prostorski razvoj naselja. Ker je Rogaška Slatina gospodarsko polifunkcionalen turistični kraj, je poudarjen vpliv zdraviliško-turistične in industrijske dejavnosti na razvoj in sestavo delovnih mest, dinamiko prebivalstvene rasti ter ekonomsko sestavo prebivalstva in gospodinjstev. Analiziran je tudi odnos prebivalstva do zdraviliško-turistične dejavnosti v naselju.

The first part of the book describes the developmental stages of the health resort and the main characteristics of tourist turnover in Rogaška Slatina. The emphasis is on its dependence on tourist demand and supply as well as on changing economic, social and political circumstances. The author points to the gradual loss of Rogaška Slatina's leading role among Slovene health resorts. The second section deals with the demographic, economic and spatial development of the settlement. Since Rogaška Slatina is a multi-functional tourist resort, the emphasis is on the impact of the health resort and tourist provisions as well as industry on the development and structure of work posts, the dynamics of population growth and the economic structure of the population and households. The attitudes of the local population toward health resort-related activities and tourism and the significance of tourist infrastructure for their quality of life are also analyzed.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6358-30-8

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 216 pages • 55 b-w and colour pictures

Price

sold out