Title:
Nove razvojne perspektive
Edited by:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Četrta knjiga v zbirki v prvi vrsti obravnava razvoj podeželja. Med številnimi temami, ki so jih predstavili sodelujoči avtorji, še posebej izstopajo štiri: kulturna dediščina, turizem, (ekološko) kmetijstvo in okolje. Uspešni in poučni primeri razvojnih praks na podeželju imajo ne glede na področje skupno točko. To je aktivacija lokalnih skupnosti s pomočjo participativnega pristopa, bodisi na področju kulturnega turizma, socialnega podjetništva, upravljanja z vodnimi viri ali oživitve vaškega življenja. V knjigi so tudi širše teme, ki presegajo podeželski značaj: pojasnjevanje razvojnih razlik v Sloveniji, regionalne razlike v poklicni sestavi kot strukturni dejavnik slovenskega gospodarstva, vprašanje prožnosti prostorskih sistemov ter novosti na področju prikazovanja geostatistik. Zazrli smo se še v prihodnost − v pripravo strateških in programskih dokumentov za novo razvojno perspektivo 2014−2020.

The book Nove razvojne perspektive ('New development prospects') discusses various aspects of Slovenia’s development, focusing on general topics of regional and rural development. With regard to rural development, the following four strongly interconnected topics are primarily highlighted: cultural heritage, tourism, (organic) farming, and the environment. The volume also include broader topics that go beyond the rural character: explaining development differences in Slovenia, regional differences in the structure of occupations as a structural factor of the Slovenian economy, the flexibility of spatial systems, and new developments in presenting geostatistical data. Future plans are also discussed—that is, preparation of strategic and program documents for the new 2014–2020 financial framework. Common bases for improving the connections between spatial and development plans at the regional level are presented in addition to the spatial development guidelines used for preparing a new version of Slovenia’s Development Strategy, and the guidelines for preparing a new generation of regional development programs.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-490-4

Specifications

paperback • 16,5 × 23,5 cm • 190 pages

Price

32,00 EUR (Regular)
27,00 EUR (Club)