Title:
Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Monografija se osredotoča na reliefno analizo Doline Triglavskih jezer in naravovarstveno vrednotenje reliefnih oblik. Osrednji del raziskave je sestavljen iz reliefne analize in vrednotenja reliefa. Zaradi drobljenja reliefnih oblik, njihove zelo različne velikosti in večjega naravovarstvenega pomena območij z veliko gostoto in raznovrstnostjo oblik, je relief ovrednoten po 17 enovitih geomorfoloških enotah. Uporabljena je švicarska metoda, ki jo sestavljajo osrednja oziroma znanstvena merila vrednotenja (redkost, tipičnost, celovitost, paleogeografska vrednost), dopolnjena z dodatnimi merili (ekološka, estetska, kulturna, ekonomska vrednost). Rezultat reliefne analize in vrednotenja geomorfoloških enot je kartografski, tabelarični, slikovni in opisni prikaz območij geomorfološke dediščine v Dolini Triglavskih jezer. Podana sta predloga podelitve statusa naravne vrednote in zavarovanja.

This volume analyzes the relief of the Triglav Lakes Valley and evaluates the landforms in terms of nature protection. The central part of the study consists of two parts: a relief analysis and landform evaluation. Due to the fragmentation of relief forms, their different sizes and greater nature protection importance of areas with high density and diversity of forms, the relief is assessed according to 17 unified geomorphological units. The assessment employed the Swiss method, which comprises central (scientific) assessment criteria (rareness, representativeness, integrity and paleogeographical value) and is supplemented by additional criteria (ecological, aesthetic, cultural and economic value). The result of the relief analysis and the evaluation of geomorphological units is the cartographic, tabular, pictorial, and descriptive presentation of geomorphosites in the Triglav Lakes Valley. In addition, proposals are presented for conferring the status of natural value and protection.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-365-5

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 188 pages

Price

20,00 EUR (Regular)
15,00 EUR (Club)