Title:
Členitev slovenskega podeželja. Prispevek k usmerjanju skladnega regionalnega razvoja
Authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

V knjigi so predstavljeni rezultati poskusa celovitega vrednotenja stopnje razvitosti zunaj mestnih območij v Sloveniji. Obravnava tudi temeljna vprašanja regionalnega razvoja Slovenije in s tem problematiko preobrazbe slovenskega podeželja kot enega odločilnih dejavnikov vključevanja v evropske integracijske tokove. Za vrednotenje so izbrani objektivni kriteriji, ki odražajo naravne razmere, glavne značilnosti kmetijstva ter temeljne demografske, gospodarske, funkcijske, infrastrukturne in okoljske razmere. Izbor kazalnikov je postavljen na raven posameznih naselij, kar omogoča temeljito prostorsko diferenciacijo. Kompleksno vrednotenje je izvedeno z ugotavljanjem vrednosti in zastopanosti posameznih skupin parametrov ter z njihovim ustreznim ponderiranjem. Na podlagi delnih sintez sta variantno predstavljena dva sintetična zemljevida stopnje razvitosti podeželja, ki sta soliden temelj v prizadevanjih za zagotavljanje skladnega regionalnega razvoja.

Monitoring the transformation of the Slovene countryside revealed that there are relatively heavily urbanized flatland and valley areas, and on the other, peripheral areas where depopulation and the disintegration of the cultural landscape are increasingly pronounced.

For the evaluation of the countryside and its typological division, objective criteria are selected that reflect the natural conditions, the principal characteristics of agriculture, and the fundamental demographic, economic, functional, housing, infrastructural, and environmental conditions. Overall, the evaluation is based on the level of individual settlements which enables thorough spatial differentiation. A complex evaluation is carried out by establishing the value and representation of individual groups of parameters and their corresponding weights. On the basis of partial syntheses, two synthetic maps of developmental movements in the countryside are presented that provide a solid foundation in the effort to ensure harmonious regional development.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6500-38-4

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 196 pages • 100 colour pictures and 43 plates

Price

not for sale