Slovenski regionalni dnevi 2013

Published on: April 9, 2013

Spoštovani,

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski regionalno razvojni sklad  in Regionalni center za razvoj Zasavje pripravljamo

Slovenske regionalne dneve 2013.

Regionalni dnevi bodo v Rimskih Toplicah, 24. in 25. oktobra 2013.

Tema slovenskih regionalnih dni in vabilo k pripravi prispevka za monografijo “Nove razvojne perspektive”.
Letošnji regionalni dnevi bodo namenjeni oceni iztekajočega se programskega obdobja in vzpostavitvi temeljev novemu, posebno pozornost pa bomo posvetili tudi razvoju podeželja, saj se nam je tokrat pri organizaciji pridružil mednarodni projekt SY_CULTour, katerega cilj je spodbujanje razvoja podeželja s pomočjo kulturne dediščine.
V Sloveniji se trenutno pripravlja strateške in programske dokumente za novo finančno perspektivo, kar je priložnost, da se celovito preuči možne razvojne poti in najde najprimernejše rešitve, ki bodo prispevale k trajnostnemu razvoju in rasti Slovenije in njenih regij ter k ustvarjanju novih delovnih mest. Prav tako je zaključevanje programskega obdobja 2007-2014 primeren trenutek za vrednotenje izvedenih ukrepov in projektov. Pregledno in temeljito vrednotenje preteklih ukrepov je nujno, če želimo izpostaviti dosežke in če se želimo izogniti ponavljanju morebitnih napak.
Pri načrtovanju in vrednotenju je treba skrbeti tudi za primerno vključenost zainteresirane javnosti, saj posamezniki kot uporabniki najbolje opredelijo potrebe in ocenijo raven izpolnitve le-teh. Zato si je treba prizadevati za vključujoče načrtovanje in izvajanje razvojnih aktivnosti, kar pa poleg odprtosti pristojnih institucij za sodelovanje zahteva tudi aktivno soudeležbo s strani vseh deležnikov.
Ker bomo ob simpoziju pripravili tudi monografijo “Nove razvojne perspektive”, vas vabimo k aktivni udeležbi in prijavi prispevka za monografijo. Povzetek oziroma okvirno temo prispevka lahko pošljete na elektronski naslov simpozija: rrs@zrc-sazu.si, in sicer do vključno 3. 5. 2013. O primernosti teme in morebitnih dodatnih priporočilih vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času po prejemu vašega povzetka, zato ste vljudno vabljeni, da temo najavite čim prej.

O zborovanju
Slovenski regionalni dnevi so namenjeni predstavitvi izvajanja regionalne politike v Sloveniji, soočenju mnenj in idej pristojnega ministrstva, vladnih organov, regionalnih razvojnih agencij, občin, drugih regionalnih akterjev in akademske sfere. Postali so stalnica vseh, ki se ukvarjajo z regionalnim razvojem; cehovski dogodek in srečanje, kjer se predstavi in oceni dosedanje aktivnosti in kjer se skuša z dialogom priti do novih sistemskih in metodoloških izhodišč. So priložnost za utrjevanje poslovnih in prijateljskih vezi, pa tudi za izmenjavo mnenj med prakso in znanostjo, s čimer želimo prispevati h kakovostnejšim odločitvam.

V sklopu simpozija nameravamo pripraviti:
•             monografijo »Nove razvojne perspektive«, v kateri bodo objavljeni poslani in pozitivno recenzirani prispevki;
•             delovno srečanje s predstavitvijo izbranih dosežkov in pogledov;
•             okrogle mize, kjer se bomo pogovarjali o aktualnih problemih in smernicah.
K aktivnemu sodelovanju na simpoziju tako vabimo strokovnjake, ki želijo predstaviti svoje poglede na regionalni razvoj v Sloveniji, oceniti izvajanje regionalne politike v preteklosti in prispevati k oblikovanju novih razvojnih vzorcev v prihodnji finančni perspektivi, lepo pa vabimo tudi strokovnjake s področja razvoja podeželja.

Strokovni odbor
dr. David Bole, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU dr. Katarina Groznik-Zeiler, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje dr. Andrej Horvat, razvojni ekonomist Marko Hren, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dr. Luka Juvančič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta dr. Boštjan Kos, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje dr. Simon Kušar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta dr. Janez Nared, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU dr. Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU dr. Marjan Ravbar, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU dr. Nika Razpotnik Visković, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU dr. Aleš Smrekar, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU mag. Igor Strmšnik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo dr. Alma Zavodnik Lamovšek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Časovnica
-  do vključno 3. maja: najava  prispevka na elektronski naslov rrs@zrc-sazu.si 28. junij: oddaja prispevka (skupaj s presledki do 20.000 znakov)
-  12. julij: pošiljanje recenzentskih mnenj o prispevkih 31. julij: oddaja popravljenih prispevkov 24. in 25. oktober: Slovenski regionalni dnevi

Spletna stran slovenskih regionalnih dni:
http://odmev.zrc-sazu.si/rrs/

 

Za organizacijski odbor:
dr. Janez Nared
rrs@zrc-sazu.si