Na Oddelku skupaj z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje vsaka tri leta organiziramo znanstveno in strokovno srečanje Naravne nesreče v Sloveniji – dan Bojana Ušeničnika in ob tej priliki izdamo knjigo iz zbirke Naravne nesreče. Poleg tega smo izdali tudi več drugih knjig in člankov.
V zadnjem desetletju je bilo preučevanje naravnih nesreč na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU usmerjeno predvsem v hidro-geomorfne procese, kar odražajo monografije, ki so izšle v zadnjih letih: Snežni plazovi v Sloveniji (2002, Miha Pavšek), Pobočni procesi in človek (2007, Blaž Komac, Matija Zorn), Erozijski procesi v slovenski Istri (2008, Matija Zorn), Geografski vidiki poplav v Sloveniji (2008, Blaž Komac, Karel Natek, Matija Zorn), Zemeljski plazovi v Sloveniji (2008, Matija Zorn, Blaž Komac).

V nadaljevanju podajamo pregled pomembnejše literature po vsebinskih sklopih.

Zemljevidi nevarnosti, ocene ogroženosti

Zorn, M., Komac, B., Kumelj, Š. 2012: Zemljevidi nevarnosti za večje pobočne procese v Sloveniji: trenutno stanje. Geografski vestnik 84-1.
Zorn, M., Komac, B., Kumelj, Š. 2012: Mass movement susceptibility maps in Slovenia : the current state. Geographical tidbits from Slovenia. Geografski vestnik 84-1. Ljubljana.
Zorn, M., Komac, B. 2007: Probabilistično modeliranje plazovitosti. Acta geographica Slovenica 47-2. Ljubljana.
Hrvatin, M., Komac, B., Perko, D., Zorn, M. 2006: Slovenia. Soil erosion in Europe. Chichester.
Komac, B., Zorn, M. 2005: Zemljevid ogroženosti Zgornje Savinjske doline zaradi zemeljskih plazov in skalnih podorov. Ujma 19.
Komac, B., Pavšek, M., Zorn, M. 2005: Ocena ogroženosti površja zaradi naravnih nesreč. Naravne nesreče in njihov vpliv na pokrajino in ljudi. Ljubljana.

Naravne nesreče, regionalni razvoj, izobraževanje in družba

Komac, B., Zorn, M., Ciglič, R. 2011: Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi. Georitem 18.
Zorn, M., Komac, B. 2015: Naravne nesreče kot razvojni izziv. Globalni izzivi in regionalni razvoj. Regionalni razvoj, Ljubljana.
Zorn, M., Komac, B. 2015: Naravne nesreče in družbena neodgovornost. Geografski vestnik 87-2.
Komac, B., Lapuh, L. 2014: Nekaj misli o konceptu prožnosti v geografiji naravnih nesreč. Geografski vestnik 86-1.
Ciglič, R., Hrvatin, M., Komac, B., Perko, D. 2012: Kras kot kazalnik za določanje manj primernih območij za kmetijstvo. Acta geographica Slovenica 52-1.
Komac, B., Hrvatin, M., Perko, D., Natek, K., Mihevc, A., Prelovšek, M., Zorn, M., Stepišnik, U. 2012: Recent landform evolution in Slovenia. Springer geography. Dordrecht.
Zorn, M. 2012: Geomorphic activity in flysch badlands of the Istria peninsula (SW Slovenia). Zeitschrift für Geomorphologie N. F., Suppl. 56-3.
Kuhlicke, C., Komac, B., Zorn, M. … 2011: Perspectives on social capacity building for natural hazards: outlining an emerging field of research and practice in Europe. Environmental Science & Policy 14-7.
Zorn, M., Komac, B. 2007: Naravni procesi v svetih knjigah. Geografski vestnik 79-2. Ljubljana.
Zorn, M., Komac, B. 2010: Zgodovina znanstvene revije Acta geographica Slovenica. Acta geographica Slovenica 50-1. Ljubljana.
Komac, B. 2009: Družbenogeografski spomin in naravnogeografski spomin na naravne nesreče. Acta geographica Slovenica 49-1. Ljubljana.
Zorn, M., Komac, B. 2009: Nekateri učinki bojevanja na naravno pokrajino. Geografski vestnik 81-2. Ljubljana.
Komac, B., Pavšek, M. , Zorn, M. 2007: Regionalni razvoj in naravne nesreče - preventiva ali odpravljanje posledic? Regionalni razvoj 1. Ljubljana.
Orožen Adamič, M. 1993: Naravne nesreče v Sloveniji. Geografski obzornik 40-1.
Perko, D. 1992: Ogroženost Slovenije zaradi naravnih nesreč. Ujma 6.
Perko, D. 1990: Ogroženost vzhodne Krške kotline zaradi naravnih nesreč. Ujma 5.

Škoda zaradi naravnih nesreč

Zorn, M., Ciglič, R. 2015: Največje naravne nesreče po svetu v letih 2013 in 2014 glede na povzročeno škodo in žrtve. Ujma 29.
Zorn, M., Hrvatin, M. 2015: Damage caused by natural disasters in Slovenia between 1991 and 2008. Acta geobalcanica 1-1.
Komac, B., Zorn, M., Kušar, D. 2012: New possibilities for assessing the damage caused by natural disasters in Slovenia: the case of the Real Estate Record. Geographical tidbits from Slovenia. Geografski vestnik 84-1.
Zorn, M., Komac, B. 2012: Škoda zaradi naravnih nesreč v Sloveniji in svetu med letoma 1995 in 2010. Acta geographica Slovenica 51-1. Ljubljana.
Komac, B., Zorn, M., Erhartič, B. 2011: Loss of natural heritage from the geomorphological perspective : do geomorphic processes shape or destroy the natural heritage? Acta geographica Slovenica 51- 2.
Gams, I. 1992: O preventivi pred spomladansko pozebo sadja v kotlinah in dolinah. Ujma 6.

Poplave

Komac, B., Natek, K., Zorn, M. 2008: Geografski vidiki poplav v Sloveniji. Geografija Slovenije 20.
Ferk, M. 2016: Paleopoplave v porečju kraške Ljubljanice. Geografija Slovenije 33. Ljubljana.
Frantar, P., Zorn, M. 2015: Katastrofalne poplave v Srbiji maja 2014. Ujma 29.
Stepišnik, U., Ferk, M., Gostinčar, P., Černuta, L. 2012: Visoke poplave v holocenu na Planinskem polju, klasični dinarski kras, Slovenija. Acta carsologica 41-1.
Natek, M. 1993: Povodenj ob Radomlji konec oktobra leta 1992. Ujma 7.
Natek, M. 1992: Odprava posledic povodnji 1. novembra 1990 v Spodnji Savinjski dolini. Ujma 6.
Orožen Adamič, M. 1991: Škoda ujme 1990 v Sloveniji. Ujma 5.
Gams, I. 1991: Ujma 1990 v Mislinjski in Mežiški dolini. Ujma 5.
Gabrovec, M. 1991: Poplave Save 1990 med Dolskim in Zidanim Mostom. Ujma 5.
Kladnik, D. 1991: Učinki poplav 1990 v Zadrečki dolini. Ujma 5.
Kladnik, D. 1991: Ujma 1990 v Podvolovljeku. Ujma 5.
Orožen Adamič, M., Vidic, F. 1991: Ujma 1990 v Škofjeloškem hribovju. Ujma 5.
Gams, I. 1991: Ujma 1990: pregled in dileme. Ujma 5.

Pobočni procesi (potresi, podori, drobirski tokovi) in erozija

Ažman Momirski, L., Kladnik, D., Komac, B., Petek, F., Repolusk, P., Zorn, M. 2008: Terasirana pokrajina Goriških brd. Geografija Slovenije 17.
Tičar, J. 2010: Ogroženost zaradi poplav in zemeljskih plazov : primer študije za območja naselij Podbočje, Žabjek, Stari Grad, Selo in Dol.
Zorn, M., Komac, B. 2008: Zemeljski plazovi v Sloveniji. Georitem 8.
Zorn, M. 2008: Erozijski procesi v slovenski Istri. Geografija Slovenije 18.
Komac, B., Zorn, M. 2007: Pobočni procesi in človek. Geografija Slovenije 15.
Zorn, M., Komac, B. 2009: The importance of landsliding in a flysch geomorphic system : the example of the Goriška brda Hills (W Slovenia). Geomorphology in the Carpatho-Balkan-Dinaric Countries. Zeitschrift für Geomorphologie 53- 2. Berlin.
Komac, B., Zorn, M. 2008: Fenomeni franosi a Goriška Brda. Paesaggi terrazzati dell'arco alpino. Venezia.
Zorn, M. 2006: Skalni podor Molida. Narava proti družbi? - vodnik po ekskurziji.
Zorn, M. 2006: Domnevni skalni podor nad Zatolminom. Narava proti družbi? - vodnik po ekskurziji.
Komac, B., Zorn, M. 2005:  Erozija prsti na kmetijskih zemljiščih v Sloveniji – meritve žlebične erozije v dolini Besnice. Acta geographica Slovenica 45-1. Ljubljana.
Zorn, M., Komac, B. 2004: Deterministično modeliranje ogroženosti zaradi zemeljskih plazov in skalnih podorov. Acta geographica Slovenica 44-2. Ljubljana.
Natek, K., Komac, B:, Zorn, M. 2003: Mass movements in the Julian Alps (Slovenia) in the aftermath of the Easter earthquake on April 12, 1998. Studia Geomorphologica Carpatho- Balcanica 37. Krakow.
Zorn, M. 2002: Rockfalls in Slovene Alps/Podori v slovenskih Alpah. Acta geographica Slovenica 42.
Pavšek, M. 1996: Skalni podor na Velikem Mangartu. Ujma 10.
Hrvatin, M., Pavšek, M. 1995: Podor na Mangartu. Geografski obzornik 42-3.
Pavšek, M. 1994:  Skalni podor v Trenti. Ujma 8.
Gabrovec, M., Brečko Grubar, V. 1990: Poplave in usadi v dolini Lahomnice. Ujma 4.

Snežni plazovi

Pavšek, M. 2002: Snežni plazovi v Sloveniji. Geografija Slovenije 6. Ljubljana.
Pavšek, M. 2016: Bela vojna v zaledju soške fronte : stota obletnica smrtonosnih snežnih plazov na Vršiču. Slovenska vojska 3.
Pavšek, M., Komac, B., Volk Bahun, M., Ortar, J., Zorn, M., Ciglič, R., Ferk M. 2013: Zemljevidi nevarnosti za snežne plazove na Gorenjskem. Gorenjska v obdobju glokalizacije. Ljubljana.
Volk Bahun, M., Zorn, M., Ortar, J., Pavšek, M. 2015: Snežni plazovi in preventiva v Srednjih Karavankah.
Volk Bahun, M. 2010: Snežni plazovi v osrednjih Karavankah. Ujma 24.
Pavšek, M. 2010: Analiza rušilnih snežnih plazov spomladi 2009 na območju koče na Doliču in smernice za preventivo. Ujma 24.
Pavšek, M., Velkavrh, A. 2005: Snežni plazovi vzdolž regionalne ceste (R1‑206) Kranjska Gora–Vršič–Trenta. Elaborat. Ljubljana.

Potresi

Pipan, P. 2011: Primerjava popotresne obnove v Italiji in Sloveniji po potresih v Zgornjem Posočju in Furlaniji. Doktorsko delo.
Komac, B. 1999: The earthquake Tango at the Soča river. Changing Europe: transformations in culture and nature. Nordia Tiedonantoja 5 - ISSN 1238-2078. Oulu.
Orožen Adamič, M. 1994: Ocena možnih posledic potresa v Ljubljani. Ujma 8.
Orožen Adamič, M. 1990: Potres in preoblikovanje naselij v Reziji. Ujma 4.