Rezultati našega dela so uporabni za varstvo pred naravnimi nesrečami. V Sloveniji je varstvo pred naravnimi nesrečami razmeroma dobro urejeno na normativni in institucionalni ravni, v praksi pa udejanjanje preventivnega pristopa šepa. Celovit in interdisciplinaren pristop k naravnim nesrečam mora upoštevati intenzivnost in obseg naravnih procesov ter družbeni pomen naravnih nesreč. Delo na Oddelku temelji na celovitem, preventivnem pristopu, zato med drugim organiziramo posvet o naravnih nesrečah in izdajamo številne publikacije.

Na Oddelku za naravne nesreče izdajamo številne znanstvene in strokovne publikacije, kot je zbirka Naravne nesreče. Za vas med drugim izdelamo:
•    Zemljevid nevarnosti zaradi zemeljskih plazov na občinski ali regionalni ravni. Doslej smo izdelali tovrstne zemljevide za ozemlje Slovenije ter za nekaj slovenskih občin.
•    Zemljevid nevarnosti zaradi snežnih plazov na bčinski ali regionalni ravni. Doslej smo izdelali tovrstne zemljevide za občine Bovec, Jezersko, Kranjska Gora, Železniki in Slovenj Gradec.
•    Prekmejni zemljevid s prikazom modela nevarnosti snežnih plazov za 7 občin (4 v Sloveniji in 3 v Avstriji).
•    Detajlno analizo nevarnosti zaradi snežnih plazov za določeno območje oziroma plaznico. Doslej smo med drugim opravili analizo varne lege za ponovno postavitev koče na Doliču, potem ko je prejšnjo porušil snežni plaz.
•    Popis in analizo snežnih plazov vzdolž cestnega odseka.
•    Analizo erozijske ogroženosti območja in izračun količine gradiva, ki ga v nižje lege premakne erozija in predlog ukrepov.
•    Analizo poplavne nevarnosti z analizo preteklih poplavnih dogodkov, oceno možnosti prihodnjih poplav in analizo škodnega potenciala.
•    Lavinski bilten – regionalno napoved nevarnosti zaradi snežnih plazov.
•    Analizo vremenskih nevarnosti – izračun intenzivnosti mestnega toplotnega otoka in predlog ukrepov.