Osnovni podatki
Datum objave:
14. marec 2019
Opis

Avtorji: Katarina Polajnar Horvat, Daniela Ribeiro, Aleš Smrekar

Ljubljana, SLOVENIA – Dne 13. marca smo na občini Ig organizirali tretjo delavnico z deležniki v okviru projekta Wetnet - Usklajeno upravljanje in povezovanje sredozemskih mokrišč, ki poteka v okviru progama Interreg Mediteran in je financiran s strani Evropskega regionalnega sklada. Delavnice, ki smo jo organizirali Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, kot partner ter Krajinski park Ljubljansko barje, kot pridruženi partner v projektu, se je udeležilo 22 deležnikov z različnih področij.

Na tretji delavnici smo s pomočjo deležnikov obravnavali potencialne cilje, ukrepe, pobude in tveganja za tri različna področja, upravljanje, okolje ter gospodarski in socialni razvoj. Oblikovani ukrepi bodo kasneje vključeni v sporazum o mokriščih, ki bo na zadnjem srečanju podpisan s strani vključenih in drugih relevantnih deležnikov. Glavni soglasno sprejeti ukrepi, so naslednji:

s področja upravljanja:
- kontrola odtokov voda iz sekundarnih odvodnikov v glavne odvodnike (reke) z zapornicami;
- kontrola odtekanja voda iz terciarnih odvodnikov;
- usklajeno vzdrževanje jarkov;
- ozaveščanje deležnikov o pomenu ustreznega vzdrževanja odvodnikov;
- kontrola uporabe gnojil in zaščitnih sredstev na kmetijskih površinah.

s področja okolja:
- spoštovanje prepovedi preoravanja trajnega travinja iz Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko polje (KPLB) (tudi za ekološke kmete);
- košnja, prilagojena ohranjanju vrst in habitatnih tipov;
- primerno vzdrževanje mejic in zelenih pasov;
- vzpostavitev conacije posameznih podobmočij, kjer se določijo prioritete v sodelovanju z lastniki zemljišč in upravljavci zavarovanega območja in NATURA2000 (KPLB in Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN)) – ob sodelovanju Kmetijske svetovalne službe;
- vzpostavitev monitoringa kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov;
- primer dobre prakse usklajenih politik na zemljiščih Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov (SKZG);
- priprava analize možnosti razvoja in načrt prestrukturiranj za posamezna kmetijska gospodarstva v sodelovanju s kmetijskimi ustanovami in ob finančni podpori kmetijske politike;
- plačilo za izvajanje prilagojene rabe na kmetijskih zemljiščih.

s področja gospodarskega in socialnega razvoja:
- oblikovanje skupnih turističnih produktov;
- skupno trženje produktov;
-gradnja turistične infrastrukture, ki bo zagotavljala usmerjen obisk;

Na sporedu bo še eno in sicer zaključno srečanje in sicer predvidoma v aprilu.

Za več informacij kontaktirajte:
Aleš Smrekar
e-mail: ales.smrekar@zrc-sazu.si

(Na slikah spodaj: 1-vodja projekta dr. Aleš Smrekar predstavi delovni načrt za delavnico, 2-predstavitev potencialnih ukrepov, ki bodo vključeni v sporazum o mokriščih, 3-deležniki so aktivno sodelovali)

   

  

Migracije na Slovenskem in slovensko izseljenstvo po letu 1945

Znanstveni posvet v okviru projekta Socialna, gospodarska in kulturna zgodovina slovenskega izseljenstva 1945–1991 (J5-8246)

28. 1. 2020 ob 9:00 • Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka ulica 16

Več >>

Praznovanje slovenskega kulturnega praznika v Celovcu

6. 2. 2020 ob 19:00 • ORF-teater, Sponheimer Straße 13, Celovec

Več >>

Regijsko usposabljanje "Le z drugimi smo" v Mariboru

14. 2. 2020 ob 11:30 • Osnovna šola Maksa Durjave, Ruška cesta 15, 2000 Maribor

Več >>

11. Grošljev simpozij

Meseci in letni časi od antike do renesanse

3. 3. 2020 ob 16:30 • Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>