Skip to main content

WETNET prva delavnica z deležniki na pilotnem območju Ljubljanskega barja

Datum objave: 01. december 2018

Obvestilo za medije

Katarina Polajnar Horvat, Daniela Ribeiro, Aleš Smrekar

   

Ljubljana, SLOVENIA – 26. septembra smo na Igu organizirali prvo delavnico z deležniki v okviru projekta Wetnet - Usklajeno upravljanje in povezovanje sredozemskih mokrišč, ki poteka v okviru progama Interreg Mediteran in je financiran s strani Evropskega regionalnega sklada. Delavnice, ki smo jo organizirali Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, kot partner ter Krajinski park Ljubljansko barje, kot pridruženi partner v projektu, se je udeležilo 42 deležnikov z različnih sektorjev. Udeležili so se je predstavniki akademske sfere, nevladnih organizacij, javnega in zasebnega sektorja.

Prvi del delavnice je bil namenjen predstavitvi projekta samega in predstavitvi ideje sporazuma o mokriščih. Nato so sledile predstavitve treh strokovnjakov s področja vodarstva, biologije in kmetijstva, ki so pripravili strokovna mnenja z vidika omenjenih treh področij za vzdrževanje biotske raznovrstnosti in vodnega režima mokrišča Ljubljansko barje.

Po uvodnih predstavitvah je sledila diskusija o problematikah, ki jih deležniki zaznavajo na pilotnem območju. Izluščenih je bilo kar nekaj problematik, od problematike zmanjšanja biotske raznovrstnosti, problematike poplav, pobud po conaciji Ljubljanskega barja, po smotrnejšem urejanju jarkov… Prav slednja problematika se je izkazala kot ena izmed najbolj perečih, zato se bomo v nadaljevanju usmerili predvsem v iskanje rešitev za smotrnejše in učinkovitejše upravljanje z jarki na območju Ljubljanskega barja. Prvi, zelo uspešni delavnici bodo sledile še 3, druga predvidoma januarja, naslednje pa v spomladanskem času.

Mokrišča so ranljiva okolja, ki potrebujejo posebno skrb. Ena od glavnih značilnosti mokrišč je, da združujejo lastnosti vodnih in kopenskih ekosistemov, ki se med seboj pogosto prepletajo. Prav zaradi tega so tako posebna in se odlikujejo s pestrostjo in bogastvom različnih življenjskih oblik. V okviru projekta WETNET bi partnerji radi uveljavili večnivojsko upravljanje sredozemskih mokrišč, kar bi izboljšalo medsebojno sodelovanje med posameznimi mokrišči ter z njimi povezanimi lokalnimi območji. Eden od ciljev je tudi določitev prednostnih nalog za varovanje in naknadno izoblikovanje skupne ozemeljske strategije za celostno upravljanje mokrišč. Mrežo mokrišč bomo zasnovali na podlagi izkušenj iz že obstoječe Mreže rečnih ekosistemov. Temeljila bo na participativnem procesu, deležniki, med katerimi bodo tako javni kot zasebni, bodo povabljeni k vključevanju ohranjanja mokrišč v svoje redne aktivnosti. Projektno partnerstvo vključuje vse, tako snovalce politik, kot tudi ostale relevantne deležnike, ki delujejo na preučevanem področju. Rezultati projekta bodo tako zadovoljili potrebam po učinkovitem upravljanju mokrišč na širši ravni in zagotovili prenosljivost projektnih izsledkov na druge države EU.

Za več informacij kontaktirajte:

Aleš Smrekar

e-mail: ales.smrekar@zrc-sazu.si