Title:
Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom. O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen
Edited by:
Other authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Helena Dobrovoljc: O Pravopisni komisiji ter pravopisni reformi in razlogih zanjo
Matjaž Geršič: Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije in njena vloga pri pravopisnih reformi
Manca Černivec: Pravopisna reforma in jezikovni uporabniki

Prispevki

Helena Dobrovoljc: Težavnost pravopisnih reform v dobi jezikovne ustaljenosti
     1 Uvod: O zemljepisnih imenih v 20. stoletju
     2 Prenova pravopisnih pravil o zemljepisnih v obdobju 2013–2019
     3 Ali so vsa večbesedna nenaselbinska imena pravopisno problematična?
     4 Sklep: Kako bi bilo treba spremeniti pravopisna pravila glede zemljepisnih imen?
     5 Viri in literatura

Metka Furlan: Zakaj bi bilo smiselno spremeniti veljavno pravopisno pravilo o zapisovanju neprvih sestavin slovenskega lastnoimenskega besedja
     1 Težavnost prepoznavanja lastnih imen kot neprvih sestavin lastnoimenskega besedja
     2 Sprememba pravopisnega pravila o zapisovanju neprvih sestavin lastnoimenskega besedja
     3 Sklep
     4 Viri in literatura

Matjaž Geršič, Drago Kladnik, Drago Perko: Geografski pogled na pisanje velike in male začetnice pri večbesednih zemljepisnih imenih
     1 Uvod
     2 Metodologija
     3 Rezultati
     4 Sklep
     5 Viri in literatura

Peter Holozan: Pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni: razmislek o spremembi pravil o začetnicah pri zemljepisnih imenih
     1 Viri

Marta Kocjan Barle: Predlog za reformo zapisa zemljepisnih imen
     1 Uvod
     2 Terminologija
     3 Velika začetnica
     4 Prehod iz občnega poimenovanja v lastno ime
     5 Strokovni izrazi
     6 Razlikovalne sestavine
     7 Občnoimenska jedra
     8 Predložna imena
     9 Sklep
     10 Viri in literatura

Tina Lengar Verovnik: Nekaj misli o reformi pisanja večbesednih zemljepisnih imen
     1 Uvod
     2 Prednosti razširjene reforme
     3 Možne pasti reforme
     4 Premislek o terminologiji
     5 Predlog rešitve

Marko Snoj: Vse z veliko začetnico
     1 Pro
     2 Kontra
     3 Re
     4 Sub
     5 Mort
     6 Hirš
     7 Sklep

Peter Weiss: Večbesedna zemljepisna imena: z veliko začetnico skoraj vse
     1 1575
     2 1797
     3 1895
     4 1910
     5 1921–1922
     6 1956
     7 1977
     8 2019
     9 Viri in literatura

More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0437-5

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 90 pages

Price

9,00 EUR (Regular)