Title:
Zemljevid Ilirskih provinc iz leta 1812
Carte des Provinces illyriennes de 1812
Edited by:
Other authors:
translated by Florence Gacoin Marks
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Del slovenskega, italijanskega, avstrijskega, hrvaškega in črnogorskega ozemlja je bil v začetku 19. stoletja vključen v politično in upravno enoto, imenovano Ilirske province. Nastale so na zahtevo Napoleona Bonaparta in skupaj z njegovim padcem tudi prenehale obstajati. Pričujoča knjiga želi obeležiti dvestoto obletnico Ilirskih provinc, poudariti vlogo kartografije na Slovenskem ter pomen zgodovinskega trenutka z vzroki in posledicami nastanka Ilirskih provinc. Skoraj nepoznani Gaetano Palma je avtor kartografskega prikaza takratnega ozemlja Ilirskih provinc. Odlike zemljevida so razmeroma veliko merilo, kakovosten kartografski prikaz reliefa in sistematična razčlenitev nekaterih kartografskih prvin. Ta upodobitev Ilirskih provinc je bila izdelana za povsem vsakdanji namen, ki naj bi pomagal bolje spoznati in vsestransko razumeti prikazano območje. Zato so avtorji dodali reprodukciji zemljevida še pregled državnopravnega statusa Ilirskih provinc, pregledni oris glavnih dosežkov napoleonske kartografije na območju vzhodnega Jadrana in vzhodnih Alp, podroben geografski opis ter indeks geografskih imen. S tem so zemljevid in takratno dogajanje predstavili sodobnemu bralcu.

In the early 19th century part of the Slovenian, Italian, Austrian, Croatian and Montenegro territory has been included into political and administrative unit known as the Illyrian Provinces. The Illyrian Provinces incurred at the request of Napoleon Bonaparte and, together with its fall also ceased to exist. The edition of this book was prepared in order to celebrate the two hundredth anniversary of the Illyrian Provinces, to highlight the role of cartography in the Slovenia and to emphasize the importance of the historical moment of the causes and consequences of the Illyrian Provinces. Almost unknown Gaetano Palma is the author of cartographic display of the territory of the Illyrian Provinces. The merits of the map are: relatively large map scale, quality cartographic representation of the terrain and systematic breakdown of some cartographic elements. This depiction of the Illyrian Provinces was designed for completely common purpose, which should help to better recognize and to assimilate displayed area. Therefore, the authors have added several important aspects to the reproduction of this map. These are: an overview of the status of a state of the Illyrian Provinces, transparent outline of the main achievements of the Napoleonic Cartography in the Eastern Adriatic and the Eastern Alps regions and detailed geographical description and index of geographical names. Herewith they presented the map and the happening of that time to the modern reader.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Arhiv Republike Slovenije

ISBN

978-961-254-390-7

Specifications

hardback • 28 × 38 cm • 120 pages • map (92×124 cm)

Price

49,00 EUR (Regular)
39,00 EUR (Club)