Title:
Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga obravnava vlogo polkmetij v gospodarski, okoljski in prostorski preobrazbi obmestij. Geografski, sociološki in ekonomski vidiki polkmetij so bili že raziskani in so povzeti v prvem delu knjige. Sledi predstavitev raziskave slovenskih obmestnih kmetij, s katero avtorica ugotavlja, kakšen je vpliv bližine trga delovnih mest na mobilnost kmečke delovne sile, ali se socialno-ekonomske značilnosti obmestnih kmetijskih gospodarstev odražajo v značilnostih gospodarjenja in posledično v prostoru ter kakšna je vloga polkmetij pri krepitvi večnamenske vloge kmetijstva.
Rezultati so pokazali, da je kmetijstvo na večini kmetij le stranska dejavnost, stopnja urbanizacije območja, kjer je določena kmetija, pa pri tem, nekoliko presenetljivo, nima statistično pomembne vloge. S podrobno analizo vzorčnih obmestnih kmetij je bilo ugotovljeno, da so polkmetije glede na površino obdelovalnih zemljišč manjše od čistih, struktura njihovega gospodarjenja je prostorsko bolj razdrobljena in prispeva k večji pokrajinski pestrosti. V zadnjem delu knjige so predstavljeni tudi rezultati vrednotenja večnamenske vloge kmetijstva po posameznih socialno-ekonomskih tipih kmetij.

This volume (‘The role of part-time farms in the transformation of the urban fringe’) discusses the role of part-time farms in the economic, environmental and spatial transformation of the urban fringe. On the basis of the sample of Slovene suburban farms, the impact level of the proximity of workplaces on the mobility of the agricultural workforce was determined. It was also determined if socio-economic characteristics of suburban agricultural economies reflect in the characteristics of farm management and in the environment. This consequently stresses the role of part-time farms in the strengthening of multi-layered agriculture.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-434-8

Specifications

paperback • 14 × 20,5 cm • 85 pages

Price

15,00 EUR (Regular)
12,00 EUR (Club)