Description

Monografija razčlenjuje poimenovanje vseh neodvisnih držav in glavnih odvisnih ozemelj. Poleg slovenskih kratkih in polnih imen, rodilnika in mestnika kratkih imen ter njihove pridevniške oblike, po potrebi latiniziranih originalnih ali izvirnih uradnih kratkih in polnih imen ter angleških in francoskih uradnih kratkih in polnih imen posameznih ozemeljskih političnih skupnosti vsebuje še njihove kodne oznake, etimološko razlago izvora imena, morebitne opombe, morebitno alternativno in staro ime ter vzdevek, pa tudi imena njihovih prebivalcev.
Sestavljajo jo trije deli. V prvem so teoretsko-metodološka razmišljanja o eksonimih, podrobno pa so predstavljene tudi utemeljitve izbranih imenskih oblik neodvisnih držav in odvisnih ozemelj. Posebej temeljito so predstavljena nekatera imena, katerih raba je neenotna. V drugem, tabelaričnem delu so podrobno predstavljeni imenski vidiki 198 neodvisnih držav in 51 najpomembnejših odvisnih ozemelj z visoko stopnjo avtonomije, ki si lahko z ustreznimi političnimi odločitvami zagotovijo neodvisnost. V tretjem, kartografskem delu so obravnavane ozemeljske politične enote prikazane na barvnih zemljevidih z vrisanimi razmejitvami.
 

This volume (‘Slovenian Country Names’) offers a detailed analysis of naming all independent countries and non-self-govering territories. Alongside the Slovenian short and full names of individual political territorial units, the genitive, locative, and adjectival forms of the short names, native short and full forms transliterated into the Roman alphabet (if applicable) or English and French official short and full names of individual territorial political communities, it also contains coded labels, an etymological explanation of the names, notes if needed, any alternative names, archaic names, or nicknames, and demonyms.
The volume is organized into three sections. The first is a theoretical and methodological discussion of exonyms, and it also presents the reasons for selected name forms for independent countries and dependent territories. Certain names whose usage is not uniform are presented in greater detail. The second part, in tabular format, is a detailed presentation of the names of 198 independent countries and fifty-one major non-self-govering territories with a high degree of autonomy for which corresponding political decisions could lead to their independence at any time. The third section is cartographic and presents territorial political units on colored maps with borders. The volume will contribute to more correct and more uniform use of country names, and it will be a useful aid for both individuals and institutions dealing with this issue.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-454-6

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 160 pages

Price

20,00 EUR (Regular)
15,00 EUR (Club)