Skip to main content
Razvojni izzivi Slovenije


Edited by: Janez Nared, Drago Perko
Year: 2009


This book (‘Slovenia’s development challenges’) deals with fundamental issues of Slovenia’s development. It explains the main issues in Slovenia’s Development Strategy, and evaluates its bases and the direct effects of individual development measures. Each in their own way, the authors discuss pressing developmental issues at the level of the state, regions, municipalities, or individual sectors, seeking possible answers, new stimulation, potentials, and opportunities. The basic premise was that the main task is to seek solutions for an economically successful, socially just, environmentally friendly, and ethically responsible society, and that all development efforts must focus on these goals. Although it was adopted only three years ago, in line with the premises described above and the changed macroeconomic conditions, Slovenia’s Development Strategy requires amendments to turn Slovenia’s development path in a sustainably more acceptable direction. One should not be guided only by a desire for quantity; instead, one should strive for higher-quality development that is fair to every citizen as well as the environment.Table of content

Predgovora

Janez Nared

Uvodnik

Ana Murn

Načrtovanje, spremljanje in vrednotenje razvoja in razvojnih politik

Marjan Senjur

Strategija razvoja Slovenije in gospodarska recesija

Marko Jaklič, Aljaž Hribernik

Slovenija: izziv »omogočajočega« razvoja

Marko Peterlin, Ana Kosi

Kam so šla evropska sredstva za regionalni razvoj v prejšnjem programskem obdobju?

Tomaž Miklavčič, Janez Nared

Vloga transnacionalnih programov pri doseganju razvojnih ciljev Slovenije

Andrej A. Lukšič, Maja Bahor

Konceptualna refleksija Strategije razvoja Slovenije

Matjaž Hribar, Mateja Šmid Hribar

Realizacija smernic Kjotskega protokola in Nature 2000 v Strategiji razvoja Slovenije

Irena Rejec Brancelj

Vključevanje okoljevarstvenih meril v sektorske politike

Aleš Smrekar, Vesna Kolar Planinšič

Vloga celovite presoje vplivov na okolje za zagotavljanje trajnostnega razvoja

na primeru Kobilarne Lipica

Štefan Čelan

Paradoks lizbonske in slovenske razvojne strategije

Marjan Ravbar

En prostor – en načrt (priložnost za učinkovitejše regionalno načrtovanje)

Srna Mandič

Prebivalstveni in stanovanjski vidiki razvoja slovenskih regij

Anka Lisec, Samo Drobne, Marija Bogataj

Vpliv migracij na potrebe po stavbnih zemljiščih v slovenskih regijah

Matija Zorn, Blaž Komac, Karel Natek

Naravne nesreče kot omejitveni dejavnik razvoja

Jani Kozina

Vloga prometne dostopnosti v strateških prostorskih dokumentih Slovenije

Dušan Luin, Massimo Manzin

Urejanje razvoja igralništva v funkciji razvojne politike države

Jaka Vadnjal, Dejan Jelovac, Janez Damjan

Odnos srednješolcev do podjetništva

Nada Stropnik, Nataša Kump

Spremembe v obsegu in globini relativne revščine, subjektivni percepciji revščine

in dohodkovni neenakosti v Sloveniji v obdobju 1997–2007

Matjaž Hanžek, Janja Pečar

Razlike v umrljivosti v Sloveniji

Bojan Mevlja

Razvoj nevladnih organizacij in Strategija razvoja Slovenije

Armand Faganel

Nacionalni razvojni projekti in prepoznavnost države

Mateja Šmid Hribar, Saša Petejan, Renata Šolar

Prost dostop do slovenske e-dediščine in njena vloga pri izgradnji

nacionalne identitete

Slavko Dolinšek, Urška Konečnik

Analiza prilagajanja in ustreznosti prioritetnih področij znanstvenoraziskovalnih

dejavnosti

Borut Kodrič

Statistika cen nepremičnin v luči merjenja kapitala

Jože Gričar

Uporaba e-tehnologij za razvijanje čezmejnih e-regij

Andrej Škraba, Bogomir Filipič

Z informacijsko tehnologijo podprta izvedba sestankov regionalnih razvojnih

odborov v fazi zbiranja idej

Dušan Vodeb, Davorin Rogina

Vrednotenje regionalnih razvojnih programov z vidika doseganja skladnosti

regionalnega razvoja in uresničevanja lizbonskih kriterijev

Katja Vintar Mally

(Ne)sonaravnost razvoja slovenskih regij

Drago Perko

Tipi naravne pokrajine kot dejavnik regionalnega razvoja in regionalnih

razlik v Sloveniji

Samo Drobne, Marija Bogataj

Razvojna ogroženost regij in stalne selitve

Vera Djurić Drozdek, Štefan Bojnec

Ob~ine kot nosilke regionalnega razvoja

Miha Staut, Janez Berdavs

Učinkovitost politike skladnega regionalnega razvoja v obmejnih območjih
price


Keywords
collective volume
regional development
regional geography
regional policy
Slovenia
sustainable development
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR