Title:
Razvojni dejavniki v Sloveniji – ustvarjalnost in naložbe
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga govori o povezanosti regionalnih inovacijskih sistemov in njihovega prispevka h gospodarski rasti na nekem področju. V sodobnih teorijah in empiričnih raziskavah lahko najdemo jasne dokaze o tesni medsebojni povezanosti tehnološkega napredka, ustvarjalnih človeških virov, tolerantnosti in investiranja kapitala, pri čemer so investicije zgolj odsev ter temeljni, ne pa tudi zadostni pogoj k uravnavanju razvojnih spodbud. Kapital, povezan z investicijskimi aktivnostmi, je skupaj z naravnimi (surovine) in človeškimi (delo, znanje in informacije) viri eden izmed ključnih dejavnikov gospodarskega napredka. Geografska analiza ustvarjalnosti in naložb kot pomembnih razvojnih dejavnikov je pokazala, da je njuna razporeditev skoraj identična.

Global scientific literature widely deals with analysis of regional innovative systems and their contribution to economic growth. Modern theories and empirical researches indicate strong correlation between the technical progress, creative human resources, toleration and capital investments. New investments are basic but not sufficient condition for balancing the developmental stimulation. Capital, linked with investment activities, natural (material) resources and human resources (work, knowledge, information) are main driving forces of the economic progress. New forms of investments today are strongly connected with population educational structure and knowledge, therefore investments do not occur everywhere, simultaneously and equally. Some forms of investments, especially the most extensive ones, originate from already established innovative centres, consequently the less developed areas (which cover the greater part of the territory) continually suffer from unprivileged starting-point. New investments usually coincide with new knowledge in the form of new products, innovations, new technological and organizing solutions. Capital therefore strongly intertwines with creative social groups, which undoubtedly have an impact on regional development. Accumulation or lack of investments in certain area is often the result of numerous factors: socio-economic differentiation, local factors changes, regional disparities and others.

Geographical analysis of both investments and creativity in Slovenia indicated almost identical distribution: strong concentration in Osrednjeslovenska development region with the two fifths of total Slovenian investments and more than half of all employments in creative professions but only a quarter of Slovenian population and 32 % of all employments. This imbalance is resulting in under-average level of investment activities and "creative" employments in the rest of the Slovenian regions. In Podravje development region the level is three times lower (13 %), following by Savinjska, Dolenjska and Gorenjska development regions. Particularly Dolenjska development region shows distinctive deficit in the number of creative employments. In Obalno-kraška and Goriška development regions the rate of investments and creative employments is 5 %, in the rest of the development regions this share is between 1 and 3 %.

Table of content

Predgovor

1 Uvod

2 Pojmi, viri in metodološka pojasnila

3 Geografsko vrednotenje investicij v Sloveniji ob prelomu tisočletja

3.1 Splošen pregled naložbenih aktivnosti med letoma 1995 in2006

3.2 Razporeditev investicijskih aktivnosti po razvojnih regijah v Sloveniji

3.3 Razporeditev investicijskih aktivnosti na ravni lokalnih skupnosti

3.4 Struktura investicij po razvojnih regijah Slovenije

3.5 Panožna sestava investicijskih aktivnosti na ravni lokalnih skupnosti

4 Geografska analiza človeških virov – ustvarjalnosti

5 Naložbe in ustvarjalnost – razvojna dejavnika v regionalnem razvoju

5.1 Geografsko vrednotenje medsebojne povezanosti razvojnih dejavnikov

6 Sklepne misli in ocena vrednotenja razvojnih dejavnikov

7 Seznam virov in literature

8 Seznam slik

9 Seznam preglednic

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-108-8

Specifications

paperback • 14 × 20,5 cm • 139 pages

Price

not for sale