Title:
Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja. Enotni pristop in izbrana orodja
Authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description
Kljub naravnogeografski in družbenogeografski raznolikosti se evropski sredozemski prostor sooča s skupnimi razvojnimi problemi. Skladnejši in bolj uravnotežen regionalni razvoj otežujejo geografska, gospodarska in politična razdrobljenost območja. Obstoječa orodja, s katerimi sredozemske države in regije rešujejo razvojne izzive, ne omogočajo spremljanja vzorcev na ravni celotne makroregije, ki jo je Evropska unija opredelila s Programom Mediteran, programom teritorialnega sodelovanja v evropskem Sredozemlju. V knjigi so osvetljeni glavni razvojni izzivi in dejavniki, ki vplivajo na doseganje teritorialne kohezije in konkurenčnosti sredozemskih regij. Poleg poglavitnih naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti so v njej povzeti nekateri rezultati transnacionalnega projekta OTREMED (Orodje za strateško prostorsko načrtovanje v Sredozemlju). V njegovem okviru je bila oblikovana metodologija za enoten pristop k prostorskemu in regionalnemu načrtovanju v sredozemski makroregiji – orodje za enotno spremljanje razvojnih izzivov območja. Orodje temelji na izbranih razvojnih dejavnikih in kazalnikih, ki so podrobneje predstavljeni za sredozemsko Slovenijo.

 

This book (‘Spatial and regional development of the Mediterranean: A unified approach and selected tools’) discusses the main development challenges and factors influencing the attainment of territorial cohesion and competitiveness of Mediterranean regions. In addition to the main physical and socio-geographic features, it summarizes some of the results of the transnational project OTREMED (Tool for the Territorial Strategy of the MED Space). The methodology for developing a uniform approach to spatial and regional planning in the Mediterranean macroregion – or a tool for uniformly monitoring the area’s development challenges – has been developed as part of this project. This tool is based on selected development factors and indicators, which are presented in greater detail for the Mediterranean part of Slovenia.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-649-6

Specifications

paperback • 14 × 20,5 cm • 142 pages

Price

15,00 EUR (Regular)
12,00 EUR (Club)