Table of content

Uvodnik

Samo Zorc: Pomen lokacijskih storitev pri razvoju in uporabi e-vsebin v Sloveniji

Domen Smole: Povečati »geo pismenost«, poenostaviti tehnologijo ali oboje?

Mojca Kosmatin Fras: Obvladovanje kakovosti pri množičnem zajemu podatkov

Branko Pavlin: Geolocirani statistični podatki Slovenije za aplikacijo v sistemih GIS

Danijel Boldin: Digitalni arhiv zemljiškega katastra

Marina Korošec in Sandi Berk: Digitalni katastrski načrti in njihova izboljšava

Jurij Stare: Infrastruktura prostorskih podatkov Mestne občine Ljubljana

Marjan Lep, Andrej Tibaut, Aleksander Pirš, Matej Gabrovec in Tomaž Podobnikar: Avtobusni geografski informacijski sistem

Dejan Paliska, Samo Drobne in Daša Fabjan: Uporaba GIS–a za proučevanje prostorske dostopnosti v analizi povpraševanja po storitvi JPP

Matej Petkovšek in Mojca Tomažič: Uporaba GIS-a v naravovarstvenih smernicah

Aleš Mlakar: Prostorsko informacijski sistem in priprava prostorskih aktov po novem Zakonu o urejanju prostora

Daniel Jarc: Čezmejna baza prostorskih podatkov in GIS skupnega goriškega prostora

Peter Frantar in Irena Rejec Brancelj: INSPIRE – okoljski informacijski sistem v Evropi

Marjana Duhovnik: I&CLC2000; v Sloveniji

Rada Rikanovič: Nekatere prednosti in slabosti digitalnih zbirk rabe/pokrovnosti tal Slovenije z vidika uporabnika

Katja Oven, Dušan Petrovič, Jani Demšar in Darja Lihteneger: Spletna kartografija in prostorsko načrtovanje

Dalibor Radovan in Renata Šolar: Internetna predstavitev najpomembnejših starih kart Narodne in univerzitetne knjižnice

Peter Pehani, Tomaž Podobnikar in Sneža Tecco Hvala: Zasnova in vzpostavitev internetnega GIS-strežnika na ZRC SAZU

Lojze Miklavčič: Sodobna izdelava senčenja reliefa topografskih kart

Krešimir Keresteš: Avtomatizirana kartografska generalizacija

Mojca Dolinar: GIS kot orodje pri izdelavi klimatskih kart

Renato Vidrih, Matjaž Godec, Andrej Gosar, Peter Sinčič, Izidor Tasič in Mladen Živčić: Modernizacija državne mreže potresnih opazovalnic

Mojca Golobič in Igor Bizjak: Interaktivni model izbora lokacije za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO)

Marko Komac: Napoved ogroženosti prebivalstva zaradi plazov na območju osrednje Slovenije

Marko Krevs: Geoinformacijska podpora opredeljevanju strnjene in razpršene poselitve

Polona Zupančič, Barbara Šket Motnikar, Andrej Gosar in Tatjana Prosen: Uporaba GIS-a za potresno mikrorajonizacijo Mestne občine Ljubljana

Peter Frantar: Indeks razvitosti in obstoja rečne mreže (IDPR) kot indikator potencialne ranljivosti podzemnih voda v Sloveniji

Samo Drobne, Dejan Paliska in Daša Fabjan: Rastrski pristop dvostopenjskega modeliranja dostopnosti v GIS-u

Primož Presetnik in Vesna Grobelnik: Analiza vrzeli opažanj netopirjev z ultrazvočnimi detektorji kot osnova za načrtovanje terenskih raziskav

Nika Zavadlav in Krištof Oštir: Percepcija Slovenske planinske transverzale

Franci Petek, Vasja Bric in Tadej Rotar: Uporaba starih letalskih posnetkov pri ugotavljanju sprememb rabe tal

Tatjana Veljanovski in Krištof Oštir: Poravnava daljinsko zaznanih podob: pregled in ovrednotenje samodejnih registracijskih tehnik

Žiga Ramšak in Krištof Oštir: Uporaba naprednih tehnik klasifikacije satelitskih posnetkov na območju Krasa

Andreja Švab in Krištof Oštir: Vpliv podobnosti pankromatske podobe in podobe intenzitete na spojeno podobo

Dominik Skumavec: Multispektralna klasifikacija satelitskih posnetkov QuickBird

Krištof Oštir: Lastnosti in uporaba visoko ločljivih satelitskih posnetkov QuickBird

Tomaž Gvozdanović in Uroš Ranfl: »Pravi« ortofoto

David Pollak in Andrej Jemec: Zajem podatkov z daljinsko vodenim modelom helikopterja za potrebe specialne fotogrametrije velikih meril

Povzetki posterjev

Publishing House

Založba ZRC

Co-publishers

Zveza geografskih društev Slovenije; Zveza geodetov Slovenije

ISBN

961-6500-48-1

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 373 pages

Price

not for sale