Title:
Divja odlagališča odpadkov na območju Ljubljane
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga obravnava tako problematiko ravnanja z odpadki kot tudi celovito varovanje okolja in njegovih pokrajinotvornih sestavin, še zlasti podzemne vode, s posebnim poudarkom na manj obremenjenem primestnem Iškem vršaju in območjih lokalnih vodnih virov v Mestni občini Ljubljana ter bolj obremenjenem Ljubljanskem polju. Ugotavljali smo predvsem lokacije divjih odlagališč in njihovo dostopnost, velikostne in okoljske parametre ter sestavo odpadkov. Izvedli smo tudi popise opozorilnih tabel, ovir za dovažanje odpadkov in gramoznic. Na obravnavanih območjih smo našli in preučili kar 1586 divjih odlagališč odpadkov, 58 opozorilnih tabel, 57 ovir in 100 gramoznic, ki neozaveščene posameznike in celo podjetja kar kličejo po nedovoljenem odlaganju odpadkov. Dve tretjini odpadkov sta gradbenega izvora. V knjigi predstavljamo tudi izvirno zasnovano metodologijo predloga sanacije degradirane pokrajine.

Studies to date on illegal waste dumps in the Ljubljana Plain (Ljubljansko polje), the Iška Alluvial Fan (Iški vršaj), and areas with local water sources in the City of Ljubljana have demonstrated that there are great amounts of waste in areas of importance to the Slovenian capital’s water supply. In particular, illegal dumps located in areas where groundwater flows towards pumping stations and where the Sava and Iška rivers flow into the groundwater present a considerable threat to drinking water quality. In addition, shallow groundwater levels and gravel pits increase the vulnerability of the environment even more.

In the water protection areas discussed, 1,586 illegal waste dumps were found and studied: 1,445 in the Ljubljana Plain, 104 in the Iška Alluvial Fan, and 37 in areas with local water sources. There are 151 dumps in the Jarše Gravel Bank (Jarški prod) on the left bank of the Sava, which is the most problematic area. Their total area is 128,056 m2 and their total waste volume is 220,071 m3. The size of an average dump is 80.7 m2 and, on average, it contains 138.8 m3 of waste material. There are considerable differences between individual areas discussed, and these are especially evident in areas with local water sources that contain the smallest dumps in terms of average size (i.e., 47.5 m2) and the largest in terms of average volume (i.e., 185.1 m3). In addition, 100 gravel pits, 58 signs, and 57 barriers were recorded in the entire area studied.

Two thirds (66.7%) of waste comes from construction material, followed by primary waste, which accounts for 18.7%. Municipal waste accounts for 11.2%, and industrial waste for 2.2%, whereas the percentage of medical and veterinary waste is negligible – that is, only 0.2%. Of the total waste, 13.5% is hazardous, representing nearly 30,000 m3. Of this, construction waste accounts for over eighty percent (84.6%), and industrial waste for 9.9%.

More than a third (35.6%) of illegal dumps remain fully active; and just under one third represent active and inactive dumps, respectively, which indicates that waste influx is still extremely active.

Waste inspection and analyses of the samples taken indicate that the amount of dangerous substances is not great. However, these still represent a certain threat to groundwater, especially in terms of organic pollution. On the basis of groundwater monitoring it can be also concluded that the amount of dangerous substances leaching from illegal waste dumps does not reach measurable levels. These findings indicate that simple and price-effective remediation of the degraded area could be carried out and new value could be given to this now devalued area.

Gradually, all illegal waste dumps must be cleaned up; however, the large amount of waste makes it unrealistic to expect this to be achieved all at once. Carefully designed methodology was used to define a priority list for illegal waste dump cleanup. The first priority group includes 77 dumps, the second 260, the third 538, the fourth 522, and the fifth 189.

Table of content

1 Uvod

2 Zakonske določbe

2.1 Varovanje podzemne vode

2.2 Ravnanje z odpadki

3 Oris obravnavanih območij

3.1 Območji centralnega vodovodnega sistema – Ljubljansko polje in Iški vršaj

3.2. Območja lokalnih vodnih virov

4 Metode dela

4.1 Popis odlagališč odpadkov

4.2 Popis gramoznic

4.3 Popis opozorilnih tabel

4.4 Popis ovir

4.5 Določanje prednostne sanacije odlagališč odpadkov

5 Temeljne značilnosti preučenih objektov

5.1 Glavna spoznanja drugih študij

5.2 Velikostni parametri odlagališč odpadkov

5.3 Sestava odpadkov

5.4 Okoljski parametri odlagališč odpadkov

5.5 Ovire in table

5.6 Gramoznice

6 Premikanje struge Save in gramoznice na Jarškem produ

7 Prednostna sanacija divjih odlagališč odpadkov

8 Sklep

9 Seznam virov in literature

10 Seznam slik

11 Seznam preglednic

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-008-1

Specifications

paperback • 14 × 21 cm • 128 pages

Price

not for sale