Dr. Metka Furlan

Vodja Etimološko-onomastične sekcije, znanstvena svetnica, redna profesorica, raziskovalka pri izdelavi Novega etimološkega slovarja slovenskega jezika+386 1 4706 234

metka.furlan@zrc-sazu.si

Novi trg 4 (4. nadstropje)Oznake
05792 (ARRS)

Metka Furlan (22. 3. 1955) je vodja Etimološko-onomastične sekcije, raziskovalno se ukvarja s slovensko, slovansko in hetitsko problematiko s področja indoevropskega primerjalnega jezikoslovja in etimologije, deloma tudi z onomastiko in s teoretičnimi vprašanji etimologije. Je članica uredniškega odbora jezikoslovne revije Jezikoslovni zapiski in predavateljica predmetov Hetitščina in Laringalna teorija na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Raziskovalna področja

 • etimologija
 • slovenščina
 • slovanski jeziki
 • imenoslovje
 • teorija etimologije
 • indoevropsko primerjalno jezikoslovje
 • hetitščina
 • laringalna teorija

 

Izobrazba, akademski in znanstvenoraziskovalni naziv

 • 2011–: redna profesorica za indoevropsko primerjalno jezikoslovje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1999–: znanstvena svetnica na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša
 • 1986: doktorat na temo Dvozložne težke baze v hetitščini na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1980: diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (A – Indoevropsko primerjalno jezikoslovje, B – Slovenski jezik s književnostjo)
 • 1974: matura na Slovenski gimnaziji v Kopru

 

Zaposlitve in vodstvene funkcije ter kompetence

Zaposlitve

 • 1995–: dopolnilna zaposlitev na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • 1994: honorarna predavateljica na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • 1983–: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

 

Vodstvene funkcije

 • 2002–: vodja Etimološko-onomastične sekcije
 • 2012–2013: vodja slovenske skupine bilateralnega raziskovalnega projekta Narečna leksika srbskega in slovenskega jezika – komparativni aspekt (BI-RS/12-13-009)
 • 2010–2011: vodja slovenske skupine bilateralnega raziskovalnega projekta Slovanski sufiks -ina v apelativnem in toponomastičnem fondu slovenskega in makedonskega jezika. Semantično-besedotvorna analiza (BI-MK/10-11-002)
 • 2006–2007: vodja slovenske skupine bilateralnega raziskovalnega projekta Primerjalno proučevanje zemljepisnih apelativov v makedonski in slovenski toponimiji (BI-MK/06-07-006)
 • 2005–2008: vodja projekta Slovenska pravna terminologija in izdelava razlagalnega in normativnega slovarja pravnega izrazja (L6-7001)
 • 1997–1999: vodja projekta Slovarji sodobnega knjižnega jezika (J6-8960)

 

Mentorstvo

 • mentorstvo mladim raziskovalcem na ZRC SAZU: Jožica Narat, Vera Smole, Metod Čepar
 • mentorstvo pri doktoratu na Univerzi v Ljubljani: Katja Škrubej, Metod Čepar, Luka Repanšek

 

Delo v uredniških odborih, strokovnih komisijah

 • 2017–: članica Uredniškega sveta spletnega Novega etimološkega slovarja slovenskega jezika (avtorica Metka Furlan)
 • 2002–: Etimološka komisija pri Mednarodnem slavističnem komiteju
 • 1997–: članica uredniškega odbora jezikoslovne revije Jezikoslovni zapiski
 • 1997–2006: članica uredniškega odbora jezikoslovne revije Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies (Ljubljana, Lawrence, Kansas, ZDA)
 • 1995–: članica Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen (Vlada Republike Slovenije)
 • 1990–2003: članica Znanstvenega sveta Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

 

Pomembni dosežki, nagrade, štipendije

 • 2017: souredništvo zbornika Ob jubileju Ljubov Viktorovne Kurkine (= Jezikoslovni zapiski 23/2) (skupaj s Silvom Torkarjem in Petrom Weissom)
 • 2017: prilagoditev slovarskega dela monografije Novi etimološki slovar slovenskega jezika: Poskusni zvezek za objavo na Franu
 • 2012: souredništvo zbornika Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav: Ob stoti obletnici rojstva. Zbornik referatov z mednarodnega znanstvenega simpozija v Ljubljani, 16.–18. septembra 2010 (skupaj z Alenko Šivic-Dular)
 • 2011: priznanje za nadpovprečno uspešno pedagoško delo Študentskega sveta Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • 2010: soorganizacija mednarodnega znanstvenega simpozija Praslovanska dialektizacija v luči etimoloških raziskav: Ob stoti obletnici rojstva akademika Franceta Bezlaja (skupaj z Alenko Šivic-Dular)
 • 2007: souredništvo Merkujevega zbornika (= Jezikoslovni zapiski 13/1–2) (skupaj s Silvom Torkarjem in Petrom Weissom)
 • 2006: souredništvo Pavle Merkù, Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu (skupaj s Silvom Torkarjem)
 • 2006: vodenje digitalizacije in transliteracije Pleteršnikovega slovensko-nemškega slovarja (1894–1895);
 • 2004: vodenje digitalizacije Bezlajevega Etimološkega slovarja slovenskega jezika I in II
 • 2003: vodenje izdelave monografije France Bezlaj, Zbrani jezikoslovni spisi I, II
 • 1995: Zlati znak ZRC SAZU
 • 1991: petmesečna štipendija avstrijske vlade na Institut für Sprachwissenschaft (Abteilung Indogermanistik) der Universität Wien
 • 1983–2005: avtorska gesla v France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika III (1995), IV (2005)
Priznanje za nadpovprečno uspešno pedagoško delo Študentskega sveta Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2012)
Zlati znak ZRC (1995)
Raziskovalna področja
Jezikoslovje H350
Leksikologija H353
Zgodovina jezika H355
Imenoslovje H370
Primerjalno jezikoslovje H380

Ključne besede
etimologija
slovenski jezik
slovenistika
slavistika
hetitologija
laringalna teorija