Skip to main content
Dr. Majda Černič Istenič

višja znanstvena sodelavka+386 1 4706 441

majda.cernic-istenic@zrc-sazu.si


Povezave


Raziskovalno delovanje Majde Černič Istenič sega v domeno različnih socioloških pod-disciplin, kot so sociologija družine, povezava sociologije in demografskih tematik (rodnost, staranje) in ruralna sociologija. Pri svojem raziskovalnem delu se posveča primerjavi različnih vidikov življenja med kmečkim, podeželskim in mestnim prebivalstvom, študijam spolov in medgeneracijskim odnosom, družbenim vidikom rodnostnega vedenja, ter različnim akterjem v prehranski verigi (kmetom, kmetijskim svetovalcem, potrošnikom, nosilcem kmetijske politike).

Raziskovalni projekti

Kot vodja:

2020–2022: Odzivanje kmečkih družin na posledice delovnih nesreč in poklicnih bolezni

2010–2012: Izzivi in potrebe v prenosu znanja v kmetijsko prakso v Sloveniji

2006–2008: Odnosi med generacijami in spoloma na kmetijah v Sloveniji

2006-2007: Potrebe priseljenk in njihovo vključevanje v ostarelo družbo

2003–2005: Hetero in avtoagresivnost v družini

2003-2005: Sprejemljivost prebivalstvene politike - mnenje državljanov ter političnih akterjev v zvezi z upravljanjem s prebivalstvom povezanih sprememb

1999–2003: Rodnostno vedenje prebivalcev Slovenije

Kot sodelavka:

2020–2021: NeMOČ PODEŽELJA

2020–2023: Spremembe v kmetijstvu skozi oči in telesa kmetov

2020–2022: Opismenjevanje o motnjah razpoloženja in osebnostnih motnjah

2014-2017: Enakost spolov v akademski in raziskovalni sferi: boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji (GARCIA)

2015-2016: Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena

2011–2014: Strategije razvoja na sodobnih družinskih kmetijah

2011–2014: Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji

2011–2013: Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji

2010-2012: Potenciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju

2009–2011: Kolektivni spomin in kulturna dinamika

2009–2011: Medgeneracijska solidarnost v kmečkih družinah

2008–2010: Electronic standard coding and mapping of services for long-term care (eDESDE-LTC) / Standardizirano elektronsko kodiranje in mapiranje služb za dolgotrajno nego (eDESDE-LTC)

2008-2010: European Development Opportunities for Rural Areas / Razvojne možnosti podeželskih območij v Evropi

2008-2010: Assesing the impacts of rural development policies (incl. LEADER)/Ocena učinkov politike razvoja podeželja (vključno LEADER)

2006–2007: Needs for Female Immigrants and their Integration in Ageing Societies / Potrebe po migrantkah in njihova integracija v starajočih se družbah

2004–2007: Družbeno ozadje nizke rodnosti pri univerzitetno izobraženih v Sloveniji

2004–2006: Človeški dejavnik v vojaškem sistemu

2003-2005: Population Policy Acceptance Study - The Viewpoint of Citizens and Policy Actors Regarding the Management of Population Related Change / Študija sprejemljivosti prebivalstvene politike – Stališča prebivalcev in politikov glede upravljanje sprememb, povezanih s prebivalstvom 

2003: Nasilje nad ženskami ali kako doseči ničelno toleranco

2001–2004: Rodnost in samomorilnost v Sloveniji: multidisciplinarni vidiki

2000–2002: Analiza dejavnikov tveganja za mladostniške nosečnosti v Sloveniji v zadnjih tridesetih letih

Članstva

od leta 1985 članica Slovenskega sociološkega društva;

od 2002 članica ESRS (European Society for Rural Sociology).

Pedagoško delo

2010 -  2015: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, nosilka predmeta Sociološki vidiki rodnosti in načrtovanja družine (na prvi bolonjski stopnji)

2014-2020: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, izvajalka predmeta Sociokulturna animacija in lokalni razvoj (na drugi bolonjski stopnji) 

1999 - 2009: Biotehniška fakulteta – univerzitetni program (pred bolonjsko prenovo): nosilka predmeta Ruralna sociologija

2006 - 2009: Univerza v Ljubljani, Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja: nosilka predmeta Sociologija varovanja okolja v kmetijstvu/na podeželju

2009 -  se nadaljuje: Biotehniška fakulteta – univerzitetni program (po bolonjski prenovi): nosilka predmetov Sociologija podeželja, Sociologija gozdnih virov, Socialni projekti v gozdarstvu (na prvi bolonjski stopnji);  nosilka predmetov Sociologija kmetijstva, prehrane in naravnih virov, Ruralna sociologija, Sociološki vidiki pridelave in porabe hrane (na drugi bolonjski stopnji), sodelujoča pri predmetih Metode družboslovnih raziskav v bioznanosti,  Ekonomski in sociološki vidiki razvoja podeželja (na 3. bolonjski stopnji -doktorski študij BIOZNANOST).

2010 -  se nadaljuje: Univerza v Ljubljani, Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja: nosilka predmeta Interdisciplinarni vidiki varovanja okolja na podeželju

2010 -  se nadaljuje: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, nosilka predmeta Sociološki vidiki rodnosti in načrtovanja družine (na prvi bolonjski stopnji)

SICRIS

CVEJIĆ, Rozalija, ČERNIČ ISTENIČ, Majda, HONZAK, Luka, PEČAN, Urša, ŽELEZNIKAR, Špela, PINTAR, Marina. 2020. Farmers try to improve their irrigation practices by using daily irrigation recommendations - The Vipava Valley case, Slovenia. Agronomy, 10(9):1-27, 1238. (https://www.mdpi.com/2073-4395/10/9/1238)


LIOUTAS, Evagelos D., CHARATSARI, Chrysanthi, ČERNIČ ISTENIČ, Majda, LA ROCCA, Giuseppe, DE ROSA, Marcello. 2019. The challenges of setting up the evaluation of extension systems by using a systems approach: the case of Greece, Italy and Slovenia. The journal of agricultural education and extension, 25(2): 139-160. (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1389224X.2019.1583818?scroll=top&needAccess=true)


CVEJIĆ, Rozalija, ČERNIČ ISTENIČ, Majda, GLAVAN, Matjaž, HONZAK, Luka, KLANČNIK, Katja, KOMPARE, Karin, PINTAR, Marina. 2019. Increasing climate change resilience in agriculture: who is responsible?. Water science and technology: water supply, 19(5):1405-1412. (https://iwaponline.com/ws/article/19/5/1405/65531/Increasing-climate-change-resilience-in)


ČERNIČ ISTENIČ, Majda, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška. 2018. The organisation of care for older people in rural communities : two case studies from Slovenia. Sociální studia, 15(1): 65-81. (https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/11220)


ČERNIČ ISTENIČ, Majda, CHRYSANTHI, Charatsari. 2016. Women farmers and agricultural extension/education in Slovenia and Greece. V: SHORTAL Sally (ur..) in BOCK Bettina Barbara (ur..) Gender and rural globalisation: International perspectives on gender and rural development. Wallingford: CAB International Publishing (V tisku). (https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20173257998)

ČERNIČ ISTENIČ, Majda, CHRYSANTHI, Charatsari. 2016. Women farmers and agricultural extension/education in Slovenia and Greece. V: SHORTAL Sally (ur..) in BOCK Bettina Barbara (ur..) Gender and rural globalisation: International perspectives on gender and rural development. Wallingford: CAB International Publishing (V tisku).

GLAVAN, Matjaž, ČERNIČ ISTENIČ, Majda, CVEJIĆ, Rozalija, PINTAR, Marina. 2016. Urban gardening: from cost avoidance to profit making - example from Ljubljana, Slovenia. V: SAMER, Mohamed (ur.). Urban agriculture. Rijeka, Croatia: InTech, str. 23-42.

CHRYSANTHI, Charatsari, ČERNIČ ISTENIČ, Majda. 2016. Gender, farming and rural social research: A relationship in flux. V: SHUCKSMITH, Mark (ur.) in BROWN, David (ur.). Routledge International Handbook of Rural Studies. Routledge. str. 389-399.

ČERNIČ ISTENIČ, Majda. 2015. Do rural development programmes promote gender equality on farms? The case of Slovenia. Gender, Place and Culture 22 (5): 670-684.

NASTRAN, Mojca, ČERNIČ ISTENIČ, Majda. 2015. Who is for or against the park? Factors influencing the public's perception of a regional park: a Slovenian case study. Human ecology review 21(2) 93-111.

ČERNIČ ISTENIČ, Majda, GLAVAN, Matjaž, PINTAR, Marina. 2015. Motivation and environmental behaviour of plot gardeners - the case of Ljubljana. Novi izzivi v agronomiji 2015 : Konferenčni zbornik. Laško, 2015, , str.  301-307.

KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška, ČERNIČ ISTENIČ, Majda. 2014. In pursuit of knowledge-based Slovenia: is knowledge transfer to agriculture stuck in faculties? Anthropological notebooks 20 (3):103-120.

FILIPOVIČ HRAST, Maša, HLEBEC, Valentina, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška, ČERNIČ ISTENIČ, Majda, KAVČIČ, Matic, JELENC-KRAŠOVEC, Sabina, KUMP, Sonja, MALI, Jana. 2014. Oskrba starejših v skupnosti: dejavnosti, akterji in predstave. Ljubljana : Fakulteta za družbene vede. ISBN 978-961-235-686-6. (dostopno tukaj in tukaj)

MAVRI, Renata, ČERNIČ ISTENIČ, Majda. 2014. Podeželski turizem in socialni kapital v Sloveniji (primer vasi v Občini Cerkno). Geografski vestnik. 86 (1):  51-61.

ČERNIČ ISTENIČ, Majda, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška. 2013. Intergenerational assistance on family farms in Slovenia : expectations and practices. Eastern European Countryside  (19): 77-103.

CHARATSARI, Chrysanthi, ČERNIČ ISTENIČ Majda and LIOUTAS Evagelos D. 2013. “I'd like to participate, but . . .”: women farmers' scepticism towards agricultural extension/education programmes, Development in Practice 23 (4):511-525.

ČERNIČ ISTENIČ, Majda. 2013. Medgeneracijska solidarnost skozi prizmo organiziranosti oskrbe za starejše v skupnosti. Socialno delo, 2013, 52 (1): 43-56.

ČERNIČ ISTENIČ, Majda. 2010. Successes and failures of EU food quality schemes: experience from the case of 'Scent of Prekmurje', Slovenia. V: JUVANČIČ, Luka (ur.). 118th EAAE Seminar, Ljubljana, 25-27 August 2010. Rural development : governance, policy design and delivery. Ljubljana: Biotechnical Faculty, Zootechnical Department, 2010, str. 173-188.

KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška, ČERNIČ ISTENIČ, Majda. 2010. Dom in delo na kmetijah: raziskava odnosov med generacijami in spoloma. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

ČERNIČ ISTENIČ, Majda. 2010. Studying fertility behaviour of farm population as a contribution to understanding overall low fertility trends: the case of Slovenia. V: BONANNO, Alessandro (ur.), BAKKER, Hans (ur.), JUSSAUME, Raymond Adelard (ur.), KAWAMURA, Yoshio (ur.), SHUCKSMITH, Mark (ur.). From community to consumption : New and classical themes in rural sociological research, (Research in Rural Sociology and develiopment, Vol. 16). Bingley: Emerald Group Publishing Limited, , str. 77-91.

PINTAR, Marina, UDOVČ, Andrej, ČERNIČ ISTENIČ, Majda, GLAVAN, Matjaž, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. 2010. Brda (Slovenia) - sustainable natural resource management for the prosperity of a rural areas. V: WIGGERING, Hubert (ur.), ENDE, Hans Peter (ur.), KNIERIM, Andrea (ur.), PINTAR, Marina (ur.). Innovations in European rural landscapes. Heidelberg [etc.]: Springer, cop., str. 37-52.

ČERNIČ ISTENIČ, Majda, MAVRI, Renata. 2010. Prispevek socialnega kapitala k razvoju podeželskega turizma v Sloveniji (primer izbranih vasi v občini Cerkno) = The contribution of social capital to the development of rural tourism in Slovenia (a case of selected villages in the Cerkno municipality). V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.), FIKFAK, Alenka (ur.), BARBIČ, Ana (ur.). Podeželje na preizkušnji : jubilejna monografija ob upokojitvi izrednega profesorja dr. Antona Prosena. V Ljubljani: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Geodetski inštitut Slovenije, str. 88-94.

ČERNIČ ISTENIČ, Majda. 2009. Differences in fertility behaviour among farm, rural and urban population in Slovenia. East. European. Countrys., no. 15, str. 61-74.

KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška, CUKUT, Sanja, ČERNIČ ISTENIČ, Majda. 2009. Intercultural dialogue between lip service and practice. Dve domovini, št. 30, str. 29-49.

ČERNIČ ISTENIČ, Majda, KVEDER, Andrej. 2008. Urban-rural life setting as the explanatory factor of differences in fertility behaviour in Slovenia. Informatica (Ljublj.), vol. 32, no. 2, str. 111-122.

ČERNIČ ISTENIČ, Majda, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška. 2008. Viewpoints on migration, gender relations and family. V: AVRAMOV, Dragana (ur.). Acceptance of immigrants in Europe? : viewpoints about immigration and expectations towards foreigners in the Czech Republic, Germany, Estonia, Hungary, Austria, Poland, Slovenia and Finland. 1. Aufl. Berlin: Pro BUSINESS, , str. 189-208.

ČERNIČ ISTENIČ, Majda, KVEDER, Andrej. 2008. Preferences regarding reconciliation of family and professional life versus reality. V: HÖHN, Charlotte (ur.), AVRAMOV, Dragana (ur.), KOTOWSKA, Irena E. (ur.). People, population change and policies : lessons from the population policy acceptance study, (European studies of population, vol. 16). Berlin: Springer, zv. 1: Family change, str. 279-297.

ČERNIČ ISTENIČ, Majda. 2007. Attitudes towards gender roles and gender role behaviour among urban, rural, and farm populations in Slovenia. Journal of Comparative Family Studies,  vol. 37, no. 3, str. 477-496. Besedilo članka:

ČERNIČ ISTENIČ, Majda.2007. Understandings of responsible parenthood among university educated: 'listening our conscience is a very demanding vocation'. Anthropological notebooks, year 13, no. 2, str. 127-144.

ČERNIČ ISTENIČ, Majda, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška. 2006. Ali so stališča prebivalcev evropskih držav do priseljencev povezana s stališči, ki se nanašajo na odnose med spoloma, rodnostno vedenje in vrednotenje otrok? Dve domovini, št. 24, str. 21-46.

ČERNIČ ISTENIČ, Majda. 2006. Farm women in Slovenia. V: BOCK, Bettina Barbara (ur.), SHORTALL, Sally (ur.). Rural gender relations : issues and case studies. Wallingford; Cambridge, Ma: CABI Publishing, cop., str. 63-96.

Rojena je leta 1959 v Ljubljani. Pedagoško gimnazijo v Ljubljani je končala leta 1978 in se istega leta vpisala na nekdanjo Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo (sedanjo Fakulteto za družbene vede), Univ. v Ljubljani. Leta 1984 je diplomirala na smeri sociologija.  Leta 1990 je na Filozofski fakulteti, Univ. v Ljubljani magistrirala iz sociologije kulture. Doktorirala je na Fakulteti za družbene vede  Univ. v Ljubljani leta1994 in pridobila naziv doktorice socioloških znanosti.

Med leti 1984 in 1990 je bila zaposlena na Inštitutu za sociologijo in filozofijo, Univ. v Ljubljani, od 1990 do 1997  je bila zaposlena na Fakulteti za družbene vede, Univ v Ljubljani, od leta 1997 pa je zaposlena na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU (od leta 1999 kot dodatna oz. dopolnilna zaposlitev). Od leta 1999 je zaposlena tudi na Biotehniški fakulteti, Univ. v Ljubljani.

Raziskovalna področja
Sociologija S210

Ključne besede
sociologija rodnosti
ruralna sociologija
študije spolov in medgeneracijskih odnosov
sociologija družine