Dr. Borut Toškan

višji znanstveni sodelavec+386 1 47 06 398

borut.toskan@zrc-sazu.si


Povezave


Izobrazba:

  • diploma iz biologije 1999, Biotehniška fakulteta (Oddelek za biologijo) Univerze v Ljubljani
  • magisterij iz biologije 2002, Biotehniška fakulteta (Oddelek za biologijo) Univerze v Ljubljani
  • doktorat iz geologije 2004, Naravoslovnotehniška fakulteta (Oddelek za geologijo) Univerze v Ljubljani

Področje preučevanja:

arheozoologija (študij živalskih ostankov z arheoloških najdišč)

Raziskovalni program:

Arheozoološke raziskave

Uredništvo:

član uredniškega odbora Arheološkega vestnika

2022

TOŠKAN, Borut, KOVAČ, Mateja, TOLAR, Tjaša 2022, Bioarheološke raziskave rimskodobnega grobišča Marof na Igu: antropologija, arheozoologija, arheobotanika / Bioarchaeological investigations of the Roman cemetery in Marof at Ig (Slovenia): anthropological, archaeozoological and archaeobotanical evidence. − Arheološki vestnik 73, 281−312; https://doi.org/10.3986/AV.73.08.

TOŠKAN, Borut, Arheozoološke analize. – Lazar, E., Arh, M., Kramberger, B., Grad Borl. Arheološke raziskave v letu 2019, Monografije CPA 14, 2022, 64–72.

2021

JAMNIK, Pavel, BLAŽINA, Bruno, TOŠKAN, Borut, POLAK, Slavko, JOSIPOVIČ, Draško. Uršnja luknja v Podtaborski steni pri Šembijah. Ostanki moustérienskega planega tabora, naplavljeni v jamo z drobirskim tokom. − Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. [Tiskana izd.]. 2021, 31, 3, str. 367-390, zvd., ilustr. ISSN 1408-5348. https://zdjp.si/wp-content/uploads/2021/12/ASHS_31-2021-3_Jamnik.pdf, DOI: 10.19233/ASHS.2021.24. [COBISS.SI-ID 90673923]

TOŠKAN, Borut. Analiza živalskih ostankov. − V: NOVŠAK, Matjaž, LAZAR, Evgen, SANKOVIČ, Samo. Grofovsko 1 pri Murski Soboti. Arheologija na avtocestah Slovenije 59, 2021, 47-48. ISBN 978-961-6990-93-6. https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/grofovsko_1_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 90079491]

TOŠKAN, Borut, 5.3  Živalski ostanki. − V: HORVAT, Milena, SOKLIČ, Jurij, Loka 1 pri Beli Cerkvi, Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 92, 2021 106−110. ISBN 978-961-6990-90-5.

TOŠKAN Borut, Konjski ostanki iz Velike gomile nad Razvanjem / Horse remains from the Velika gomila tumulus above Razvanje. − V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.), Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji : tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi = Pohorsko Podravje three millennia ago : tradition and innovation in the Late Bronze and Early Iron Ages. Katalogi in monografije 44, 2021, 481−491.

TOŠKAN Borut, Raziskava živalskih ostankov. − V: Kramberger Bine, Malečnik, Arheologija na avtocestah Slovenije 89, 2021, 2−97.

TOŠKAN, Borut. Grabungen. Animal remains. − Fundberichte aus Österreic, 2021, Beiheft 1, 90−91.

JANŽEKOVIČ, Franc, KLENOVŠEK, Tina, MLÍKOVSKÝ, Jiři, TOŠKAN, Borut, VELUŠČEK, Anton. Eneolithic pile dwellers captured waterfowl in winter : analysis of avian bone remains from two pile dwellings in Ljubljansko barje (Slovenia). International journal of osteoarchaeology. [Print ed.]. 2021, 1−10. DOI: 10.1002/oa.3012.

ZVER, Lars, TOŠKAN, Borut, BUŽAN, Elena. Phylogeny of Late Pleistocene and Holocene Bison species in Europe and North America. Quaternary international 595, 2021, 30−38. DOI: 10.1016/j.quaint.2021.04.022

TOLAR, Tjaša, GALIK, Alfred, LE BAILLY, Matthieu, DUFOUR, Benjamin, CAF, Nina, TOŠKAN, Borut, BUŽAN, Elena, ZVER, Lars, JANŽEKOVIČ, Franc, VELUŠČEK, Anton. Multi-proxy analysis of waterlogged preserved Late Neolithic canine excrements. − Vegetation history and archaeobotany 30, no. 3, 2021, 107−118. DOI: 10.1007/s00334-020-00805-y.

PAVLOVIČ Daša, VOJAKOVIĆ Petra, TOŠKAN Borut, Cerklje ob Krki: novosti v poselitvi Dolenjske v zgodnjem srednjem veku (Cerklje ob Krki: new findings on the early medieval settlement of Dolenjska). − Arheološki vestnik 72, 2021, 137−186. https://doi.org/10.3986/AV.72.06

2020

JAMNIK, Pavel, TOŠKAN, Borut, KRIŽNAR, Matija, TOLAR, Tjaša, BLAŽINA, Bruno. Jama Globoška peč, novo paleontološko in paleolitsko najdišče na Kraškem robu : rezultati poskusnega vkopa v plasti = La grotta Globoška peč, un nuovo sito paleontologico e paleolitico sul Ciglione carsico : risultati del saggio stratigrafico preliminare = The Globoška Peč Cave, a new paleonthological and Paleolithic site on the Karst edge : results of the experimental trial excavation. − Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia 30/2, 2020, 177−200, DOI: 10.19233/ASHS.2020.11.

TOŠKAN, Borut, ACHINO, Katia Francesca, VELUŠČEK, Anton. Faunal remains mirroring social and functional differentiation? : the Copper Age pile-dwelling Site of Maharski prekop (Ljubljansko barje, Slovenia). − Quaternary international 539, 2020, 62−77. DOI: 10.1016/j.quaint.2019.01.028.

TOŠKAN, Borut, ACHINO, Katia Francesca, VELUŠČEK, Anton. Depicting the past of Balkan and Apennine Peninsulas between the Neolithic and Bronze Ages : artefacts and ecofacts as means of functional differentiation and social stratification : editorial. Quaternary international, ISSN 1040-6182. [Print ed.], 20 February 2020, vol. 539, 1−3, doi: 10.1016/j.quaint.2020.02.012.

TOŠKAN, Borut. Analize. Živalski ostanki. − V: TOMAŽIČ, Simona, BREČIĆ, Jerica, NOVŠAK, Matjaž. Medlog. − Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 83, 2020.

BUŽAN, Elena, POTUŠEK, Sandra, ZVER, Lars, ACHINO, Katia Francesca, TOŠKAN, Borut. Arheogenetička analiza donje čeljusti cervida iz brončanodobnog nalazišta Monkondonja = Archaeogenetic analysis of a cervid mandible from the Bronze Age settlement of Monkondonja. − V: TERŽAN, Biba (ur.), et al. Monkodonja : istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre = Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens. Knj. 3. = Teil 3, Nalazi od metala, gline, kosti i kamena te ljudskih i životinjskih kostiju=Die Funde aus Metall, Ton, Knochen und Stein sowie die menschlichen und tierischen Knochen. 1. internetsko izd. Pula: Arheološki muzej Istre: = Archäologisches Museum Istriens, Monografije i katalozi, 34, 2020, 517−526.

TOŠKAN, Borut, ACHINO, Katia Francesca. Arheozoološka razmatranja društvene složenosti na brončanodobnom nalazištu Monkodonja = Archaeozoological insights into the social complexity at the Bronze Age settlement of Monkodonja. − V: TERŽAN, Biba (ur.), Monkodonja : istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre = Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens. Knj. 3. = Teil 3, Nalazi od metala, gline, kosti i kamena te ljudskih i životinjskih kostiju=Die Funde aus Metall, Ton, Knochen und Stein sowie die menschlichen und tierischen Knochen. 1. internetsko izd. Pula: Arheološki muzej Istre: = Archäologisches Museum Istriens, Monografije i katalozi, 34, 2020, 476−516.

TOŠKAN, Borut, ACHINO, Katia Francesca, BECKER, Cornelia. Životinjski ostaci iz brončanodobnog nalazišta Monkodonja : sirovi podaci = Animal remains from the Bronze Age settlement of Monkodonja : raw data. − V: TERŽAN, Biba (ur.), Monkodonja : istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre = Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens. Knj. 3. = Teil 3, Nalazi od metala, gline, kosti i kamena te ljudskih i životinjskih kostiju=Die Funde aus Metall, Ton, Knochen und Stein sowie die menschlichen und tierischen Knochen. 1. internetsko izd. Pula: Arheološki muzej Istre: = Archäologisches Museum Istriens, Monografije i katalozi, 34, 2020, 459−475.

TOŠKAN, Borut. Živalski ostanki. − V: et al. Severno emonsko grobišče - raziskave na najdišču Kozolec, Situla 45, 2020, 244−261.

KARO, Špela, MIŠKEC, Alenka, TICA, Gojko, ŽERJAL, Tina, TOŠKAN, Borut, LESKOVAR, Tamara. Žgani grobovi. − V: et al. Severno emonsko grobišče - raziskave na najdišču Kozolec, Situla 45, 2020, 21−61.

KARO, Špela, MIŠKEC, Alenka, TICA, Gojko, ŽERJAL, Tina, TOŠKAN, Borut, TOMAZO-RAVNIK, Tatjana. Skeletni grobovi. − V: et al. Severno emonsko grobišče - raziskave na najdišču Kozolec, Situla 45, 2020, 62−138.

ŽUPANEK, Bernarda, RAVNIK, Mateja, MIŠKEC, Alenka, TICA, Gojko, ŽERJAL, Tina, TOŠKAN, Borut, GALE, Luka, TOMAZO-RAVNIK, Tatjana, KARO, Špela. Strukture. − V: et al. Severno emonsko grobišče - raziskave na najdišču Kozolec, Situla 45, 2020, 139−179.

ARH, Monika, ŽIŽEK, Ivan, RIŽNAR, Igor, TOŠKAN, Borut. Gošča. − Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 84, 2020.

TOŠKAN Borut, Živalski ostanki z železnodobnega grobišča Most na Soči: ledini Pucarjev rob in Repelc / Archaeozoological evidence from the Iron Age cemetery at Most na Soči: the Pucarjev rob and Repelc sites. Most na Soči. − Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / Most na Soči. The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43, 2020, 191−242.

TOŠKAN Borut, Živalski ostanki / Animal remains. − V: Slavko Ciglenečki, Zvezdana Modrijan, Tina Milavec, Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku / Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 39, 2020, 159−170.

TOLAR Tjaša, GALIK Alfred, LE BAILLY Matthieu, DUFOUR Benjamin, CAF Nina, TOŠKAN Borut, BUŽAN Elena, ZVER Lars, JANŽEKOVIČ Franc, VELUŠČEK Anton, Multi‑proxy analysis of waterlogged preserved Late Neolithic canine excrements. − Vegetation History and Archaeobotany (https://doi.org/10.1007/s00334-020-00805-y.

2018

JAMNIK, Pavel, LEBEN-SELJAK, Petra, TOŠKAN, Borut, FLEGO, Stanko, BLAŽINA, Bruno, Prazgodovinsko jamsko grobišče ob sotočju Krvavega potoka in vodotoka Glinščice. − Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia 28, 2018, 77−90.

TOŠKAN, Borut, Ritual burials of animals in the South-Eastern Alpine region from prehistory to the Middle Ages. − Quaderni friulani di archeologia 28, 2018, 55−71.

ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina, TOŠKAN, Borut, Ritual use of dogs and wolves in the Late Bronze and Early Iron Age in the South-Eastern Alpine region. New evidence from the archaeo(zoo)logical perspective. − V: Costamagno, Sandrine (ur.), Animal symbolisé, animal exploité : du Paléolithique à la Protohistoire, (Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques), 2018, 249−277.

GRUŠKOVNJAK, Luka, OMAHEN, Manca TOŠKAN, Borut, Ostanki prazgodovinskega grobišča z Novega trga v Ljubljani / Prehistoric funerary remains from Novi trg in Ljubljana. − V: Črešnar, Matija, Vinazza, Manca (ur.). Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem : zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan, Ljubljana, 2018, 227−261.

TOŠKAN Borut, BARTOSIEWICZ László, Živalski ostanki iz naselbine na Mostu na Soči: vpogled v družbeno kompleksnost železnodobne skupnosti v jugovzhodnoalpskem prostoru / Animal remains from the settlement at Most na Soči: insights into the social complexity of an Iron Age community in south-eastern Alp. − V: Janez Dular, Sneža Tecco Hvala (ur.), Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave / The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34, 2018, 467−510.

VELUŠČEK Anton, PODPEČAN Blaž, TOLAR Tjaša, TOŠKAN Borut, TURK Janez, MARELA Maks, ČUFAR Katarina, Črnelnik in Devce, novoodkriti najdišči iz bakrene dobe na Ljubljanskem barju / Črnelnik and Devce, Newly discovered Copper Age sites at Ljubljansko barje. − Arheološki vestnik 69, 2018, 9−68.

2017−2016

JAMNIK, Pavel, LEBEN-SELJAK, Petra, TOŠKAN, Borut, KRIŽNAR, Matija, GLAŽAR, Stanislav, BLAŽINA, Bruno, BIZJAK, Janez, Grobišče v Imenskem rovu / rovu starih podpisov v Postojnski jami. So bili obiski Postojnske jame sredi 17. stoletja "turistični" ogledi grobišča? − Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia 27], 2017, 11−30.

ACHINO, Katia Francesca, TOŠKAN, Borut, VELUŠČEK, Anton, Potentiality of intra-site spatial analysis and post-depositional processes : a Slovenian case study Resnikov prekop / Potencial znotrajnajdiščne prostorske analize za razumevanje poodložitvenih procesov v nadzorovanih okoliščinah: študija s kolišča Resnikov prekop (Slovenija). − Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 34, 2017, no. 1, vol. 34, 83−99.

TOŠKAN, Borut, Živalski ostanki iz poznosrednjeveškega in zgodnjenovoveškega Slovenj Gradca. − V: Ravnikar, Tone, Djura Jelenko, Saša, Točka v času : arheološko najdišče Slovenj Gradec - glasbena šola 2009/2010. Slovenj Gradec, 2017, 83−91.

TOŠKAN, Borut, Sežgani konjski ostanki v grobu 6 gomile 17 z Grmade na Molniku / Burnt horse remains in Grave 6, Tumulus 17, from Grmada at Molnik, Opera Instiruti Archaeologici Sloveniae 36, 2017, 187−203.

TOŠKAN, Borut, Rimskodobni živalski ostanki. − V: Fabec, Tomaž. Ajdovščina : mestno jedro in arheološko najdišče Castra, (Monografije CPA, 4), 2017, 20−31.

TOŠKAN, Borut, Pometeno pod preprogo: zbir živalskih ostankov na pragu rimske kolonije Emone / Swept under the carpet: animal remains on the doorstep of the Roman town of Emona (Slovenia). − V: Vičič, Boris, Županek, Bernarda (ur.), Emona MM : [urbanizacija prostora - nastanek mesta / urbanisation of space - beginning of a town]. Ljubljana, 2017, 145−158.

TOŠKAN, Borut. Živalski ostanki. − V: Tratnik, Vesna, Šlela Karo, Miren: grobišče iz obdobja preseljevanja ljudstev, (Monografije CPA, 3). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 2017, 71−74.

KOVAČ Mateja, TOŠKAN Borut, Sežgani človeški in živalski ostanki s poznobronastodobnega grobišča Žadovinek pri Krškem (Burnt human and animal remains from the Late Bronze Age cemetery of Žadovinek near Krško, Slovenia). − Arheološki vestnik 68, 2017, 105-116.

TOŠKAN Borut, Povej mi, kaj ješ, in povedal ti bom, kdo si. Živalski ostanki s poznosrednjeveškega in zgodnjenovoveškega dvorca Grinfels / Tell me what you eat and I will tell you what you are. Animal remains from the late medieval and early post-medieval Grinfels Manor.− V: S. Djura Jelenko et al. (ur.), Dvorec Grinfels : katalog občasne razstave / Grinfels Manor : temporary exhibition catalogue, Slovenj Gradec 2016, 181−194.

HORVAT Jana, PETERLE UDOVIČ Pavla, TOLAR Tjaša, TOŠKAN Borut. Območje pristanišča v Navportu / The port area of Nauportus. − Arheološki vestnik 67, 2016, 177-258.

TURK Ivan, TURK Matija, Toškan Borut, Could a cave hyena have made a musical instrument? A reply to Cajus G. Diedrich. − Arheološki vestnik 67, 2016, 401-407.

2015−2014

PORENTA Sašo, ŠTULAR Benjamin, TOŠKAN Borut, MILEUSNIĆ Zrinka, DIRJEC Janez. Poznosrednjeveško in zgodnjenovoveško najdišče Župnijski dom v Šentvidu pri Stični. Analiza lončenine in živalskih ostankov / The Late Medieval and Early Post-Medieval site of Župnijski dom in Šentvid pri Stični. Analysis of the pottery and animal remains. − Arheološki vestnik 66, 2015, str. 333–397.

VOJAKOVIĆ Petra, PORENTA Sašo, TOŠKAN Borut. Novo odkritje prazgodovinske poselitve ob vznožju gradišča Sv. Marjeta na Libni (New discovery of a prehistoric dwelling below the hillfort of Sv. Marjeta on Libna). − Arheološki vestnik 65, 2014, str. 101–121.

2013−2012

TOŠKAN, Borut. Ostanki živali = Animal remains. V: VELUŠČEK, Anton (ur.), et al. Neznana Spaha : Spaha nad Brezovico pri Predgradu, prazgodovinski seliščni prostor in protiturška izvidniška točka : [razstavni katalog] = Unknown Spaha : Spaha above Brezovica pri Predgradu, prehistoric settlement area and anti-Turkish watch spot : [exhibition catalogue]. Kočevje: Pokrajinski muzej, 2013, str. 82-89.

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Sesalska makrofavna z območja rimskodobne poselitve na Grubljah pri Vipavi (Mammalian macrofauna from the area of the Roman settlement at Grublje near Vipava). − Arheološki vestnik 63, 2012, str. 139–157.

TOŠKAN, Borut. Mali sesalci kot orodje za prepoznavanje paleookoljskega zapisa : vloga tafonomije ali drobni tisk, ki ga ne gre zanemariti = Small mammals as tool to recognise the paleoenvironmental signature : the role of taphonomy or small print, which should not be overlooked. V: ANDRIČ, Maja (ur.). Dolgoročne spremembe okolja 1, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 25). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2012, str. 9-24.

2011−2010

VELUŠČEK Anton, TOŠKAN Borut, ČUFAR Katarina. Zaton kolišč na Ljubljanskem barju / The decline of pile-dwellings at Ljubljansko barje. − Arheološki vestnik 62, 2011, str. 51–82.

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Sesalska makrofavna / Mammalian macrofauna. − V: Modrijan, Zvezdana, Milavec, Tina: Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Najdbe / Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid. Finds. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 24, 2011, str. 303−388, ilustr.

TOŠKAN, Borut. Živalski ostanki / Animal remains. − V: Velušček, Anton (ur.). Spaha, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 22, 2011, str. 265−281, ilustr. [COBISS.SI-ID 33067053]

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Velike podnebne spremembe razkrite na podlagi malih fosilov: Nekdanje okolje na meji med zgodnjim in srednjim würmom v okolici Divjih bab I / Big climatic changes revealed by tiny fossils : palaeoenvironment at the boundary between the Early and Middle Würm in the surroundings of Divje babe I. − V: Toškan, Borut (ur.). Drobci ledenodobnega okolja. Zbornik ob življenjskem jubileju Ivana Turka / Fragments of Ice Age environments. Proceedings in honour of Ivan Turk's jubilee, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 21, 2011, 155−179.

TOŠKAN, Borut. Sesalska favna. V: ŠAVEL, Irena, SANKOVIČ, Samo. Pri Muri pri Lendavi, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 23). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011, str. 370-372.

TOŠKAN, Borut. Živalski kostni ostanki. V: ŠAVEL, Irena, SANKOVIČ, Samo. Za Raščico pri Krogu, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 13). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010, zv. 1, str. 122-125.

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ekonomska specializacija in socialna diferenciacija v poznobronastem in zgodnježeleznodobnem Ormožu : arheozoološki pogled / Economic specialization and social differentiation of the late Bronze and early Iron Age Ormož (NE SLOVENIA): an archaeozoological perspective. − V: Dular, Janez, Tomanič-Jevremov, Ormož: utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe / Befestigte Siedlung aus der späten Bronze- und der älteren Eisenzeit, Opera Instituti archaeologici Sloveniae 18, 2010, 99-121, 203−212.

2009−2008

BAVDEK Alma, MIHEVC Andrej, TOŠKAN Borut, VELUŠČEK Anton. Arheološke najdbe iz Križne jame / Archaeological finds from Križna jama cave. − Arheološki vestnik 60, 2009, str. 17–31.

TOŠKAN, Borut. Artefakti iz kosti, rogovij in zob z bakrenodobnih kolišč Stare gmajne in Blatna Brezovica / Bone, antler and teeth artefacts from the copper age pile-dwellings Stare gmajne and Blatna Brezovica. − V: Anton Velušček (ur. / ed.), Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas. Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. / Stare gmajne Pile-dwelling Settlement and Its Era. The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 16, 2009, 287−307.

TOŠKAN, Borut. Small terrestrial mammals (Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia) from the early Holocene layers of Mala Triglavca (SW Slovenia) / Mali terestični sesalci (Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia) iz zgodnjeholocenskih plasti Male Triglavce (JZ Slovenija). − Acta carsol., 2009, letn. 38, št. 1, str. 117−133, ilustr. [COBISS.SI-ID 29917485]

TOŠKAN, Borut. Sesalska favna z bronastodobnega najdišča Mali Otavnik pri Bistri na Ljubljanskem barju / Mammal fauna from Bronze Age site at Mali Otavnik near Bistra in the Ljubljansko barje. − Arheološki vestnik 59, 2008, str. 91−110, ilustr. [COBISS.SI-ID 28898605]

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ostanki velikih sesalcev z zgodnjesrednjeveške Pristave. − V: Pleterski, Andrej. Zgodnjesrednjeveška naselbina na Blejski Pristavi. Najdbe / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Funde, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 14), 2008, str. 139−151, 163−167, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 28459053]

TOŠKAN, Borut, ŠTULAR, Benjamin.  Pes ali volk?: Analiza kanidnega skeleta iz grobišča na Pristavi. − V: Pleterski, Andrej. Zgodnjesrednjeveška naselbina na Blejski Pristavi. Najdbe / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Funde, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 14), 2008, str. 153−157, 169−171, ilustr. [COBISS.SI-ID 28459309]

2007

TOŠKAN, Borut, KRYŠTUFEK, Boris. Mali terestrični sesalci (Erinaceomorpha, Soricomorpha, Chiroptera, Rodentia) iz Divjih bab I. − V: TURK, Ivan (ur.).  Divje babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (del 1: Geologija in paleontologija) / Upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia (Part 1: Geology and Palaeontology), (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 13), 2007, str. 193−219, tab., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 26952237]

TOŠKAN, Borut. Ostanki velikih sesalcev iz Divjih bab I: stratigrafija, taksonomija in biometrija. − V: TURK, Ivan (ur.).  Divje babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (del 1: Geologija in paleontologija) / Upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia (Part 1: Geology and Palaeontology), (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 13), 2007, str. 221−278, ilustr., graf. prikazi, tab., pril. [COBISS.SI-ID 26968877]

TOŠKAN, Borut. Morfometrična študija metapodijev jamskega medveda iz Divjih bab I. − V: TURK, Ivan (ur.).  Divje babe I : paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji (del 1: Geologija in paleontologija) / Upper Pleistocene palaeolithic site in Slovenia (Part 1: Geology and Palaeontology), (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 13), 2007, str. 385−433, ilustr., graf. prikazi, tab. [COBISS.SI-ID 26955821]

2006−2005

TOŠKAN, Borut, KRYŠTUFEK, Boris. Noteworthy rodent records from the upper pleistocene and holocene of Slovenia = Données remarquables sur les rongeurs du pléistocene supérieur et de l'holocene de Slovénie. Mammalia (Paris), 2006, vol. 70, iss. 1/2, str. 98−105. [COBISS.SI-ID 1195219]

TOŠKAN, Borut. Cave bear metapodials from Divje babe I (Western Slovenia). − V: TSOUKALA, Evangelia S. (ur.). Proceedings of the 12th International Cave Bear Symposium, 2-5 November 2006, Thessaloniki and Aridea (Pella, Macedonia), (Scientific Annals of the School of Geology, spec. vol. 98). Thessaloniki: Aristotle University of Thassaloniki, Faculty of Science, 2006, str. 147−158, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 26910253]

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Veliki sesalci = Large mammals. − V: GASPARI, Andrej (ur.), Zalog pri Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja / Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 11), 2006, str. 165−188, graf. prikazi, tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 25578029]

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ostanki sesalske favne na Resnikovem prekopu, Ljubljansko barje. − V: VELUŠČEK, Anton (ur.), Resnikov prekop . Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju / The oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 10), 2006, str. 139−154, graf. prikazi, tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 25046317]

TOŠKAN, Borut. Živalski ostanki iz bronastodobnih naselbin pri Iški Loki in Žlebiču. − Arheološki vestnik 56, 2005, 91−97, ilustr., graf. prikazi.

2004

TOŠKAN, Borut, KRYŠTUFEK, Boris. Ostanki malih sesalcev v Viktorjevem spodmolu (Insectivora, Chiroptera, Mammalia) / Small mammals in Viktorjev spodmol (Insectivora, Chiroptera, Mammalia). − V: TURK, Ivan (ur.),nbsp;Viktorjev spodmol in/and Mala Triglavca . Prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji / Contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 9), 2004, str. 114−134, ilustr. [COBISS.SI-ID 22789933]

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ostanki velikih sesalcev v Viktorjevem spodmolu / Remains of large mammals in Viktorjev spodmol. − V: TURK, Ivan (ur.), Viktorjev spodmol in/and Mala Triglavca : Prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji / Contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 9), 2004, str. 135−167, tabele, graf. prikazi, fotogr. [COBISS.SI-ID 22766637]

PROGRAM: Arheološke raziskave (2022−2027) (research programme • 01. januar 2022 - 31. december 2027)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2015−2021) (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Poetovio - od legijskega tabora do avtonomnega mesta (01. oktober 2022 - 30. september 2025)
Kolapijani – ljudstvo ob reki Kolpi v železni dobi (01. september 2020 - 31. avgust 2023)
Pes ali njegov gospodar? Znanstvena študija človeških ali pasjih koprolitov s kolišča na Starih gmajnah v Sloveniji (01. november 2020 - 31. oktober 2023)
Colonia Ulpia Traiana Poetovio - nastanek in razvoj mesta (01. julij 2019 - 30. junij 2022)
5000 let paše in rudarjenja v Julijskih Alpah: proučevanje jezerskih sedimentov, antropogeno preoblikovane krajine in arheoloških najdb ter rekonstrukcija vpliva klime in človeka na okolje (01. julij 2019 - 30. junij 2022)
Na-kolih - Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju (01. julij 2019 - 30. november 2022)
Skupnosti mrtvih, družbe živih. Pozna bronasta doba vzhodne Slovenije (01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Predmeti in krajine. Strukturiranost notranjskih železnodobnih skupnosti (01. maj 2017 - 30. april 2020)
Železnodobna naselbina na Mostu na Soči − začetki urbanizma v jugovzhodnih Alpah (01. oktober 2014 - 28. februar 2018)
Rastlinstvo in hidrologija Ljubljanskega barja nekoč, danes in jutri – posledica sukcesije, človekovega vpliva ali klimatskih nihanj? (01. julij 2014 - 28. februar 2018)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2009−2014) (research programme • 01. januar 2009 - 31. december 2014)
Prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju, Slovenija: kronologija, kultura in paleookolje (01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Relativna in absolutna kronologija mlajše kamene in bakrene dobe na prostoru severovzhodne Slovenije (temeljni raziskovalni projekt) (01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Vloga Navporta v procesih romanizacije vzhodnoalpskega prostora (aplikativni • 01. februar 2008 - 31. januar 2011)
Multidisciplinarno raziskovanje kolišč na Ljubljanskem barju (aplikativni • 01. januar 2008 - 31. januar 2011)
PROGRAM: Arheološke raziskave (2004–2008) (01. januar 2004 - 03. december 2008)
Zooarheološke raziskave eneolitskih najdišč v Sloveniji (podoktorski_raziskovalni • 01. september 2005 - 31. avgust 2007)