Telefon:
00386 1 200 27 21
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
univerzitetna diplomirana geografinja, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2005
doktorica znanosti; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2012

Raziskovalna področja
agrarna geografija, regionalno planiranje, prostorsko planiranje, ekonomska geografija, geografija podeželja

Ostale dejavnosti
članica organizacijskega odbora simpozija Geografski informacijski sistemi v Sloveniji
članica organizacijskega odbora simpozija Regionalni razvoj v Sloveniji
asistentka pri predmetih Humana geografija in regionalno planiranje na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici.

Izbrane predstavitve in predavanja
-
Landscape dynamics in borderlands: a spatio-temporal land use analysis of Bela krajina, Slovenia. Predavanje na mednarodni konferenci EUGEO, Rim, Italija, 7. 9. 2013 (soavtorica Daniela Ribeiro)
- Socialno kmetijstvo - Priložnost za razvoj podeželja in zagotavljanje blaginje. Predstavitev na konferenci Slovenski regionalni dnevi, Rimske Toplice, 25. 10. 2013
- The role of part-time farms in the economic, environmental and spatial transformation of the urban fringe. Predavanje na konferenci Multifunctional rural development, Brno, Češka, 5. 9. 2012
- Training for Economic Revitalization of Cultural Heritage Sites / Usposabljanje na temo ekonomskega oživljanja območij kulturne dediščine. Predavanje in vodenje delavnice na sestanku mednarodnega projekta CHERPLAN v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja, Jugovzhodna Evropa, Skopje, Makedonija,7. 11. 2012 (v sodelovanju z dr. Janezom Naredom)
- Environmental conflicts between habitats of the vulnerable bird species and power line network. Referat na znanstveni konferenci »Applied geography in theory and practice«, Zagreb, Hrvaška, 5. in 6. 11. 2010
 

Izbrane publikacije

- Razpotnik Visković, N. 2013: Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij. Georitem 21. Založba ZRC. Ljubljana.
- Zorn, M., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Ferk, M. 2013: Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja - enotni pristop in izbrana orodja. Georitem 22. Založba ZRC SAZU. Ljubljana.
- Nared, J., Erhartić, B., Razpotnik Visković, N. 2013: Including development topics in a cultural heritage management plan: mercury heritage in Idrija. Acta geographica Slovenica 52-2.
- Razpotnik Visković, N., Seručnik, M. 2013: Ugled kmečkega poklica in polkmetov v slovenski družbi po drugi svetovni vojni. Geografski vestnik 85-1.
- Razpotnik Visković, N. 2011: Spatial limitations on farms in urban outskirts / Prostorska utesnjenost kmetij na obmestnih območjih. Acta geograpgica Slovenica 51-1. Ljubljana.
- Razpotnik Visković, N. 2011: Vpliv stopnje urbaniziranosti na dohodkovne vire družinskih kmetij v Sloveniji. 83-1. Ljubljana.
- Razpotnik, N. 2007: Okoljevarstveno navskrižje habitatov ranljivih vrst ptic in električnega daljnovodnega omrežja. Geografski vestnik 79-2. Ljubljana.
- Ravbar, M., Razpotnik Visković, N. 2010: Pomen večnamenske vloge kmetijstva v preobrazbi podeželja. V: Podeželje na preizkušnji: jubilejna monografija ob upokojitvi izrednega profesorja dr. Antona Prosena. Ljubljana.
- Razpotnik, N., Urbanc, M., Nared, J. 2009:  Prostorska in razvojna vprašanja Alp. Georitem 12. Založba ZRC. Ljubljana.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Umeščanje kmetijskih objektov v krajino in reševanje prostorskih konfliktov (ciljni raziskovalni projekt • 20162018)

Prostorska utesnjenost kmetij v naseljih (podoktorski raziskovalni projekt • 20142016)

RURBANCE (aplikativni projekt • 20132015)

Ostali projekti >>

Priznanja in nagrade

Melikovo priznanje za mladega znanstvenika, Zveza geografov Slovenije, 2013