Telefon:
01 200 27 15
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz geografije (Geografski vidiki sodobnega izseljevanja iz Slovenije), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2010
Erasmus izmenjava v Dublinu, 2009
študentka Podiplomskega študija – doktorski študij Humanistika in družboslovje – Geografija, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Raziskovalna področja
ekonomska geografija, regionalno planiranje, politična geografija, geografija turizma

Ostale dejavnosti
- članica uredniškega odbora Simpozija mladih raziskovalcev ZRC SAZU v Petanjcih, 2013 in v Novi Gorici, 2014
- blagajničarka Ljubljanskega geografskega društva
- članica organizacijskega odbora Slovenskih regionalnih dnevov
- članica Regional studies association
- članica uredniškega odbora Simpozija mladih raziskovalcev ZRC SAZU v Petanjcih, 2013
- članica Društva mladih geografov Slovenije (soorganizatorka mednarodnega geografskega kongresa v Kranjski Gori 2011, vodja delavnice na kongresu, ekskurzij, izmenjav)
- članica Evropske zveze študentov geografije in mladih geografov (European geography association for students and young geographers - EGEA)
- predstavnica Oddelka za geografijo v Študentski organizaciji Filozofske fakultete v Ljubljani - ŠOFF (2006-2008)
- tutorka na Filozofski fakulteti (2007-2009)

Izbrane predstavitve in predavanja
- Vpliv recesije na slovenske statistične regije. Predavanje na znanstvenem simpoziju mladih raziskovalcev ZRC SAZU Kako misliti prostor v kontekstu transformacije časa? Interdisciplinarna analiza koncepta prostora, Petanjci, 27. 9. 2013.
- Discussion on the Regional Economic Resilience. Predavanje na evropski letni konferenci Združenja za regionalne študije, Tampere, Finska, 6. 5. 2013.
- Textbooks as Tools for Shaping the Geographical Imagination of Slovenian landscapes. Poster na mednarodni konferenci Landscape and imagination, Pariz, Francija, 4. 5. 2013 (soavtorja P. Gašperič in M. Urbanc).
- The economic-geographical evaluation of the regional resilience during the recession. Predstavitev dispozicije in prvih rezultatov na mednarodnem izobraževanju doktorskih študentov ekonomske geografije (International PhD course on Economic Geography) na Univerzi v Utrechtu, Utrecht, Nizozemska, 15. 10. 2012.
- Sodobno izseljevanje iz Slovenije. Vodenje diskusijske skupine »Internacionalizacija ali beg možganov« na konferenci Študentske organizacije Slovenije »Bolonja včeraj, danes in jutri«, Laško, 10. 11. 2012.

 

Izbrane publikacije

- Komac, B., Lapuh, L., 2014. Nekaj misli o konceptu prožnosti v geografiji naravnih nesreč. Geografski vestnik. Ljubljana.
- Brozzi, R., Lapuh, L., Nared, J., Streifeneder, T., 2015. Towards more resilient economies in Alpine regions. Acta geographica Slovenica. Ljubljana.
- Kozina, J., Bole, D., Nared, J., Lapuh, L., Tiran, J., 2014. Razporeditev ustvarjalnosti v izbranih občinah Ljubljanske urbane regije". Raziskovalno poročilo.
- Komac, B., Lapuh, L., Nared, J., Zorn, M., 2013. Prožnost prostorskih sistemov v primeru kriznih dogodkov. Nove razvojne perspektive.
- Černič Istenič, M., Šprah, L., Bole, D., Lapuh, L., Nared, J., Razpotnik Viskovič, N., 2013. Socialno kmetijstvo, priložnost za razvoj podeželja in zagotavljanje blaginje. Nove razvojne perspektive.
- Lapuh, L., 2013. Discussion on the regional economic resilience. Shape and be shaped : the future dynamics of regional development : Regional Studies Association Annual European Conference. Tampere.
- Lapuh, L., 2011. Analiza sodobnega izseljevanja iz Slovenije: povzetek diplomske naloge. Bilten Statističnega društva Slovenije 33-55.
- Lapuh, L., 2011. Sodobno izseljevanje iz Slovenije. Žepna akademija. Ljubljana.
- Lapuh, L., 2011. Geografski vidiki sodobnega izseljevanja iz Slovenije. Dela 35. - Ljubljana.

 

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Terasirane pokrajine (aplikativni raziskovalni projekt • 20112015)

RURBANCE (aplikativni projekt • 20132015)

WIKIAlps (aplikativni projekt • 20132014)

CHERPLAN (aplikativni projekt • 20112013)

Ostali projekti >>

Priznanja in nagrade

prejela štipendijo dr. Bojana Erhartiča (ZRC SAZU) za znanstvenoraziskovalno delo na Oddelku za geografijo, Univerze v Zürichu - Švica. • opravljeno izobraževanje ESPONTrain project: Establishment of a transnational ESPON training programme to stimulate interest to ESPON2013 knowledge • licenca za turističnega vodnika